«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Στελέχη Συμβουλευτικής μέσω ατομικών συνεδριών / Σύμβουλοι

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης– Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-Περιφέρειας Κρήτης) στο πλαίσιο των προσκλήσεων 2/2019 και 3/2019 προτίθεται να πραγματοποιήσει ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής στους επιτυχόντες ωφελούμενους στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Τις ατομικές συνεδρίες θα πραγματοποιήσουν στελέχη συμβουλευτικής μέσω ατομικών συνεδριών. Ειδικότερα:

1.1.Στελέχη Συμβουλευτικής μέσω ατομικών συνεδριών / Σύμβουλοι
Συμβουλευτική μέσω ατομικών συνεδριών δύναται να παρέχουν:

A. Οι ενταγμένοι στο Μητρώο Σ.Υ.Υ. – Υπομητρώο Στελεχών βασικών Σ.Υ.Υ του ΕΟΠΠΕΠ σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 113709/ΦΕΚ 1821/23-12-2005 όπως κάθε φορά ισχύει. Το συνολικό κόστος (περιλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών) ανά συνεδρία ανέρχεται σε 30€.
ή εναλλακτικά και έπειτα από σύμφωνη γνώμη του ΕΟΠΠΕΠ, συμβουλευτική μέσω ατομικών συνεδριών δύναται να παρέχουν:

Περισσότερα...

Νέα ένταξη εκπαιδευτών VOUCHER, στον κατάλογο εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ.

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης– Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-Περιφέρειας Κρήτης) προτίθεται να υλοποιήσει δύο (2) προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο των προσκλήσεων  προγραμμάτων VOUCHER, όπως ορίζονται στις:

  1. Την αρ. 2/2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για συμμετοχή στη δράση: “Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης ΤΠΕ»
  2. Την αρ. 3/2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για συμμετοχή στη δράση: “Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης ΤΠΕ»

Τα δύο προγράμματα που πρόκειται να υλοποιηθούν έχουν τίτλο:

«ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ».

Περισσότερα...

Ένταξη εκπαιδευτών ΕΦΕΤ, στον κατάλογο εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης– Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-Περιφέρειας Κρήτης) προτίθεται να υλοποιήσει αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων του ΕΦΕΤ.

Ο αριθμός των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν εξαρτάται από τον αριθμό των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων κατά την διάρκεια του έτους.

Στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων ΕΦΕΤ, όπως ορίζονται στην αρίθμ. απόφασης 14708 του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1616/17-08-2007),  καλεί αποκλειστικά εκπαιδευτές που έχουν ήδη ενταχθεί στα Μητρώα εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ,  να υποβάλλουν αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά.

Επιπρόσθετα σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 5.α. της αριθμ. Απόφ. 14708 (ΦΕΚ 1616/17-8-2007, Τ. Β’) του Υπουργού Ανάπτυξης, οι εκπαιδευτές δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει την προβλεπόμενη άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή ή είναι σε διαδικασία έκδοσης.  

Περισσότερα...

Παράταση προθεσμίας υποβολής για ένταξη εκπαιδευτών VOUCHER, στον κατάλογο εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης– Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-Περιφέρειας Κρήτης) προτίθεται να υλοποιήσει δύο (2) προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο των προσκλήσεων  προγραμμάτων VOUCHER, όπως ορίζονται στις:

  1. Την αρ. 2/2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για συμμετοχή στη δράση: “Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης ΤΠΕ»
  2. Την αρ. 3/2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για συμμετοχή στη δράση: “Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης ΤΠΕ»

Τα δύο προγράμματα που πρόκειται να υλοποιηθούν έχουν τίτλο:

«ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ».

Περισσότερα...

Ένταξη εκπαιδευτών VOUCHER, στον κατάλογο εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης– Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-Περιφέρειας Κρήτης) προτίθεται να υλοποιήσει δύο (2) προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο των προσκλήσεων  προγραμμάτων VOUCHER, όπως ορίζονται στις:

  1. Την αρ. 2/2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για συμμετοχή στη δράση: “Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης ΤΠΕ»
  2. Την αρ. 3/2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για συμμετοχή στη δράση: “Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης ΤΠΕ»

Τα δύο προγράμματα που πρόκειται να υλοποιηθούν έχουν τίτλο:

«ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ».

Οι αποδεκτοί Κωδικοί ΣΤΕΠ για το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι (ανά υποχρεωτική ενότητα):

Τεχνικές αναζήτησης εργασίας: 2512

Βασικές αρχές εργατικού δικαίου: 2610, 2640

Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία: 3182, 3222

Βασικές Επαγγελματικές Γνώσεις: 2131, 2139, 3131, 3132, 1236

Ειδικές Επαγγελματικές Γνώσεις: 2131, 2139, 3131, 3132, 1236

Η διάρκεια του κάθε προγράμματος κατάρτισης ανέρχεται σε 400 ώρες.

Η ημερήσια διάρκεια της κατάρτισης υποχρεωτικά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες.

Η υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της δια ζώσης κατάρτισης στην αίθουσα διδασκαλίας κάνοντας ευρεία χρήση συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών.

Οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων πρέπει να είναι πιστοποιημένοι από τον εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) στα αντίστοιχα θεματικά πεδία (ΣΤΕΠ).

Οι εκπαιδευτές δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει την προβλεπόμενη άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή ή είναι σε διαδικασία έκδοσης.  

Όσοι από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτές έχουν αποστείλει δικαιολογητικά στο Μητρώο του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της πρόσκλησης να αντλήσουν δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ρεθύμνου, Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 1, 2ος όροφος τις ώρες 09:00-14:00.

Καταληκτική  ημερομηνία  είναι η Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10:00.

Η αίτηση για την υποβολή των δικαιολογητικών μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα www. kekaper.gr    

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κ. Πίτερης Χαράλαμπος-Νικόλαος, τηλ. 2831040052,  κ.  Γεώργιος Νικολουδάκης, τηλ. 2831040050, Διεύθυνση: Ηγουμένου Γαβριήλ 103, 74132 Ρέθυμνο, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.