Πρόσκλησηεκδήλωσηςενδιαφέροντοςγιατηνπρομήθειαυλικούπροβολήςστοπλαίσιουλοποίησηςτουευρωπαϊκούέργου “MountainValorizationthroughInterconnectednessandGreenGrowth” (MOVING) /HORIZON 2020 ResearchandInnovationFrameworkProgramme/RuralRenaissance 2019.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Πρόσκλησηεκδήλωσηςενδιαφέροντοςγιατηνπρομήθειαυλικούπροβολήςστοπλαίσιουλοποίησηςτουευρωπαϊκούέργου “ MountainValorizationthroughInterconnectednessandGreenGrowth ” ( MOVING ) / HORIZON 2020 ResearchandInnovationFrameworkProgramme / RuralRenaissance 2019.

 

Η Περιφέρεια Κρήτης, ως εταίρος συμμετέχει στο έργο ''MountainValorizationthroughInterconnectedness and GreenGrowth” , στο πλαίσιο προβολής του προγράμματος Horizon 2020 – Έρευνα και Καινοτομία (Research and InnovationFramework Programme), προσφορές Αγροτική Αναγέννηση 2019 (RuralRenaissance).

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την προμήθεια υλικούπροβολής είναι 3.500,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων κρατήσεων.

Πιο συγκεκριμένα οι προσφορές λογισμικού που πρέπει να περιλαμβάνουν:

 

 1. T-SHIRT ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΣΤΑΜΠΑ 4 ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑ,ΠΛΑΤΗ, ΜΑΝΙΚΙ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΜΠΑΣ ΚΑΡΔΙΑ 7-9 ΕΚ, ΠΛΑΤΗ 20-23 ΕΚ ΜΑΝΙΚΙ 4-6 ΕΚ.
 2. T-SHIRT ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΜΕ ΣΤΑΜΠΑ 4 ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑ, ΠΛΑΤΗ, ΜΑΝΙΚΙ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΜΠΑΣ ΚΑΡΔΙΑ 7-9 ΕΚ, ΠΛΑΤΗ 20-23ΕΚ, ΜΑΝΙΚΙ 4-6 ΕΚ.
 3. ΚΟΥΠΑ ΛΕΥΚΗ ΜΕ ΣΤΑΜΠΑ 4 ΧΡΩΜΑΤΑ
 4. ΚΑΠΕΛΟ 5 ΦΥΛΛΑ ΜΕ ΣΤΑΜΠΑ
 5. ΚΑΠΕΛΟ 5 ΦΥΛΛΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΜΕ ΣΤΑΜΠΑ
 6. ΣΤΥΛΟ ΜΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΗ ΚΑΙ 1 ΧΡΩΜΑ
 7. ΠΑΓΟΥΡΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 4 ΧΡΩΜΑΤΑ 400 ML
 8. ΠΑΓΟΥΡΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 4 ΧΡΩΜΑΤΑ 800 ML
 9. ΠΑΓΟΥΡΙΝΟ ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 4 ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΑΝΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 600ML
 10. ΟΜΠΡΕΛΑ ΜΕΓΑΛΗ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ ΜΕ ΣΤΑΜΠΑ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 10-20 ΕΚ
 11. ΟΜΠΡΕΛΑ ΣΠΑΣΤΗ ΜΕ ΣΤΑΜΠΑ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 10-20 ΕΚ
 12. ΦΛΙΣ ΖΑΚΕΤΑ ΜΕ ΣΤΑΜΠΑ4 ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑ, ΠΛΑΤΗ, ΜΑΝΙΚΙ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΜΠΑΣ ΚΑΡΔΙΑ 7-9 ΕΚ ΠΛΑΤΗ 20-23ΕΚ, ΜΑΝΙΚΙ 4-6 ΕΚ.
 13. ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ FAGEO 2213 ME ΣΤΑΜΠΑ4 ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑ, ΠΛΑΤΗ, ΜΑΝΙΚΙ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΜΠΑΣ ΚΑΡΔΙΑ 7-9 ΕΚ ΠΛΑΤΗ 20-23ΕΚ, ΜΑΝΙΚΙ 4-6 ΕΚ.

 

Το κριτήριο ανάθεσης του έργου είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική και ποιοτική άποψη.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν προσφορά (σχετικό Υπόγραμμα δίδεται στο ΠΑΡΑΡΜΑ 1  ), μαζί με την οικονομική τους και τα λοιπά δικαιολογητικά την Πέμπτη 10 Αυγούστου 2023, και ώρα 10:00 σε σφραγισμένο φάκελο, στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνης

Τμήμα Γραμματείας (2 ος Όροφος)

Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 1, 74132 Ρέθυμνο

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής και με την προϋπόθεση ότι οι προσφορές θα περιέλθουν στην υπηρεσία μας μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

 Δεδομένου ότι εξετάζονται Προσφορές που υποβλήθηκαν από την καθορισμένη ώρα και ώρα. Σε αυτήν την περίπτωση οι Προσφορές που επιστρέφονται.

Επίσης, εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν.

Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο προσφορά.

Οι προσφορές που θα κατατεθούν σε ευρώ και θα αναγράφονται η προσφερόμενη τιμή με Φ.Π.Α.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 11 Αυγούστου και ώρα 11.00 π.μ. από την τριμελή επιτροπή της Δ/νσης Ανάπτυξης όπως ορίστηκε με τον αριθμ.628/2023 Οικονομική Επιτροπή.

Η ισχύς των προσφορών θα είναι ένας (1) μήνας μετά την παραπάνω καταληκτική υποβολή.

Προθεσμία υλοποίησης του έργου: έως έναν (1) μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά από την προσκόμιση όλων των νόμιμων δικαιολογητικών.

Μεταξύ του Φορέα και του προσφέροντα που θα επιλεγεί, θα υπογραφεί σύμβαση, που θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα, θα διαχωρίζεται από το Ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας.

Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού, δημιουργίας διαφημιστικού υλικού εκτυπώσεων κλπ, που θα αποδειχθεί από τη διάρκεια παρουσίας του αναδόχου στον χώρο εκτύπωσης - προμήθειας διαφημιστικού υλικού και από παραδείγματα έργων του. Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να παρουσιάσει την εμπειρία του σε έργα που έχει ήδη πραγματοποιήσει, αναφέροντας το είδος του έργου, καθώς και τη σχέση του ενδιαφερόμενου με αυτό.

Τα αποδεικτικά των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής που αποδεικνύουν την έλλειψη συνδρομής των υποχρεωτικών λόγω αποκλεισμών των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016 που περιλαμβάνονται στον φάκελο με την οικονομική προσφορά και θα υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνης

Τμήμα Παιδείας, ΔΒΜ και Απασχόλησης

Τηλ. 2831040050 / 52

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. / Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Ο φάκελος προσφοράς περιέχει τα παρακάτω :

 

1) Την προσφορά του αναδόχου , η οποία συντάσσεται συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες στήλες των προσφερόμενων ειδών  ΠΙΝΑΚΑΣ Α   καθώς και την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

 

2) Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο (σε περίπτωση που η προσφορά γίνεται από νομικό πρόσωπο), στην οποία δηλώνεται ότι : « Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου στον οικονομικό φορέα».

- Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε) και ΙΚΕ ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η εν λόγω δήλωση, αφορά στους διαχειριστές.

- Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε) η δήλωση αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, αφορά τους νόμους εκπροσώπους τους.

 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο , θα δηλώνεται ότι : « Δεν συντρέχουν στο πρόσωπο μου οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016»

 

3) Φορολογική ενημερότητα του οικονομικού φορέα σε ισχύ.

 

4) Ασφαλιστική ενημερότητα του οικονομικού φορέα για κύρια και επικουρική ασφάλιση . [1]

 

5) Πιστοποιητικός νόμος εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ (εάν πρόκειται για Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., ή Ε.Π.Ε.) ή Αντίγραφο έναρξης και μεταβολών από την αρμόδια αρχή. αρχή. . . Δ.Ο.Υ. (εάν πρόκειται για ατομική επιχείρηση) εκδοθέντα έως και 30 ημέρες πριν από την πρόσκλησή τους.

 

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία.

Σημειώνουμε ότι:

 

 1. Η παράδοση μπορεί να γίνει με την ευθύνη του προμηθευτή και σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας μας.
 2. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη να παραδώσει τα προμήθεια είδη στην έδρα του Τμήματος Παιδείας, Δ.Β.Μ.& Απασχόλησης, Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνης (Ηγουμένου Γαβριήλ 103-105 2 ος όροφος) μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο της υπηρεσίας μας.
 3. Στις τιμές προσφοράς περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις.
 4. Η πληρωμή του προμηθευτή συντάχθηκε μετά την έκδοση σχετικών τιμολογίων, με έκδοση χρηματοοικονομικού εντύπου και αντίστοιχη επιταγή από την οικονομική υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης.

 

 

 

Συνημμένα :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α (Προμήθεια υλικού προβολής)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 (Υπόδειγμα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος)

 

 

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης

 

 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

[1] [1] Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης επιπρόσθετα η προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας του φυσικού προσώπου.