«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Παράταση για «Πρόσκληση Εισηγητών στο πλαίσιο του Λογαριασμού Απασχόλησης Επαγγελματικής Κατάρτισης για μικρές επιχειρήσεις 1-25»

Η Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων «Ο Ξένιος Ζευς» σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου, και το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης, σχεδιάζει να υλοποιήσει προγράμματα στο πλαίσιο ΛΑΕΚ 1-25/ΟΑΕΔ. 

Τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν αναφέρονται σε:

 1. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων – HACCP, 32 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) 
 2. Επικοινωνία, συμπεριφορά, διαχείριση παραπόνων στο τουριστικό περιβάλλον, 32 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) 
 3. Η/Υ Διαδικτυακό Marketing, 32 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) 
 4. Παραδοσιακή κουζίνα – Μαγειρική, 32 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) 
 5. Γαλλικά, 32 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) 
 6. BARISTA(Τεχνικές και Μέθοδοι παρασκευής Καφέ), 32 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) 
 7. Οροφοκομία, - Υγιεινή και Ασφάλεια χώρου εργασίας, 32 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) 

Περισσότερα...

Πρόσκληση Εισηγητών στο πλαίσιο του ΛΑΕΚ 1-25 για μικρές επιχειρήσεις

Η Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων «Ο Ξένιος Ζευς» σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου, και το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης, σχεδιάζει να υλοποιήσει προγράμματα στο πλαίσιο ΛΑΕΚ 1-25/ΟΑΕΔ. 

Τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν αναφέρονται σε:

 1. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων – HACCP, 32 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) 
 2. Επικοινωνία, συμπεριφορά, διαχείριση παραπόνων στο τουριστικό περιβάλλον, 32 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) 
 3. Η/Υ Διαδικτυακό Marketing, 32 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) 
 4. Παραδοσιακή κουζίνα – Μαγειρική, 32 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) 
 5. Γαλλικά, 32 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) 
 6. BARISTA(Τεχνικές και Μέθοδοι παρασκευής Καφέ), 32 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) 
 7. Οροφοκομία, - Υγιεινή και Ασφάλεια χώρου εργασίας, 32 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) 

Περισσότερα...

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Επιτροπής Επιλογής Εκπαιδευτών προγραμμάτων ΕΦΕΤ 2015

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της Επιτροπής Επιλογής Εκπαιδευτών Προγραμμάτων ΕΦΕΤ 2015.

Στα προγράμματα ΕΦΕΤ 2015 κατατέθηκαν επτά (7) αιτήσεις οι οποίες έγιναν δεκτές στο σύνολο τους. 

Η επιτροπή αξιολόγησε τα υποβληθέντα στοιχεία και με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στη με αριθ. Γ/ΟΙΚ./585/10-03-2015 Απόφαση  Αντιπεριφερειάρχη  Ρεθύμνης (Μεθοδολογία Επιλογής Εκπαιδευτών ΚΕΚΑΠΕΡ-Περιφέρειας Κρήτης για ΛΑΕΚ 2014), συνέταξε τον παρακάτω πίνακα κατάταξης υποψηφίων επιμορφωτών κατά φθίνουσα σειρά.

Περισσότερα...

Εκπαιδευτές Ενηλίκων για το πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «ΑΓΡΟΤΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ» στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις Κατάρτισης Ανθρώπινου Δυναμικού σε θέματα Τουρισμού, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης».

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, καλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι έχουν ενταχθεί  στο «Μητρώο Β’ Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων» του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (πρώην Ε.ΚΕ.ΠΙΣ), στα παρακάτω αντικείμενα (κωδικοί ΣΤΕΠ), να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα με τίτλο «ΑΓΡΟΤΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ».

Το πρόγραμμα στοχεύει στην αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που δραστηριοποιείται στο χώρο του αγροτουρισμού.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 120 ώρες και περιλαμβάνει: δράσεις θεωρητικής κατάρτισης 84 ώρες, και πρακτικής άσκησης 36 ώρες.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

Περισσότερα...

Προκήρυξη για ένταξη εκπαιδευτών ΕΦΕΤ, στον κατάλογο εκπαιδευτών του ΚΕΚΑΠΕΡ για προγράμματα ΕΦΕΤ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης– Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-Περιφέρειας Κρήτης), στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων ΕΦΕΤ, όπως ορίζονται στην αρίθμ. απόφασης 14708 του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1616/17-08-2015)  καλεί εκπαιδευτές που έχουν ήδη ενταχθεί στα Μητρώα εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ  (Αρίθμ. Απόφαση 14707/07)  να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως ορίζονται στην Αρίθμ. Απόφαση 585/10-3-2015 «Μεθοδολογία Επιλογής Εκπαιδευτών ΚΕΚΑΠΕΡ-Περιφέρειας Κρήτης για προγράμματα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων και των ελεγκτικών αρχών και φορέων του Επίσημου Ελέγχου Τροφίμων για το έτος 2015» και στο σχετικό παράρτημα.

Επιπρόσθετα σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 5.α. της αριθμ. Απόφ. 14708 (ΦΕΚ 1616/17-8-2007, Τ. Β’) του Υπουργού Ανάπτυξης, οι εκπαιδευτές δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει την προβλεπόμενη άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ρεθύμνου, Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 1, 2ος όροφος τις ώρες 09:00-14:00.

Καταληκτική Ημερομηνία  είναι η Δευτέρα 23ης Μαρτίου και ώρα 13:00.

Πληροφορίες: κ. Χαράλαμπος Πίτερης, τηλ. 2831040052, κ. Γεώργιος Νικολουδάκης, τηλ. 2831040050, Διεύθυνση: Ηγουμένου Γαβριήλ 103-105, 74100 Ρέθυμνο, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.