ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2023-2024

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης - Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) προτίθεται να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων για το έτος 2023.

Χώρος υλοποίησης των προγραμμάτων είναι η Κεντρική Δομή  στην οδό Ηγ. Γαβριήλ 103-105 (2ος όροφος & Ημιώροφος), συνολικής επιφάνειας 198 τετρ. μέτρα (Εργαστήριο Πληροφορικής, Αίθουσα Διδασκαλίας, Γραφεία Διοίκησης και βοηθητικοί χώροι).

Για τον καθαρισμό των παραπάνω εκπαιδευτικών χώρων καλούμε τους ενδιαφερόμενους που δραστηριοποιούνται στο σχετικό κλάδο να καταθέσουν προσφορές μέχρι 03/07/2023 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00 στα γραφεία του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, Ηγ. Γαβριήλ 103, β΄ όροφος.

Οι προσφορές από τους ενδιαφερόμενους κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, προς «Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ», με αναγραφή των στοιχείων του συμμετέχοντα.

 Η τιμή θα αναφέρεται ανά ώρα και θα συμπεριλαμβάνει εργασία + ΦΠΑ.

Η σύμβαση με τον ανάδοχο θα έχει διάρκεια 1 (ενός) έτους.

Ο ανάδοχος καλείται να εφαρμόζει το Πρόγραμμα Καθαρισμού.

Ανάδοχος θα αναδειχθεί, ο συμμετέχων με τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά.

Πληροφορίες κ. Τσεκούρα Δήμητρα 2831040050 / 2831040052