«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΙ»

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΙ»

 

Προγράμματα Κατάρτισης: Θεωρητική κατάρτιση 120 ώρες/ Πρακτική άσκηση 480 ώρες - Σύνολο 600 ώρες.

Σκοπός της Δράσης, είναι η βελτίωση των προσόντων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων αποφοίτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ & ΤΕΙ  για τη διευκόλυνση ένταξής τους στην αγορά εργασίας και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και γενικότερα η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣΗ υλοποίηση της Δράσης θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2015 ( φυσικό και οικονομικό αντικείμενο).

Τίτλοι Προγραμμάτων (ενδεικτικοί)

·         Στελέχη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

·         Στέλεχος Σύγχρονης Διοίκησης Επιχειρήσεων

·         Επαγγέλματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Φροντίδας

·         Στελέχη Υπηρεσιών Υγείας

Θεωρητική κατάρτιση

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ  ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ

3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4. ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

6. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

7. ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ( ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ) ΟΡΟΛΟΓΙΑ

8. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (TIME MANAGEMENT) - ΟΜΑ∆ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (TEAM WORK)

Ο πάροχος μπορεί να επιλέξει, με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες και το επίπεδο των καταρτιζομένων, από τις ενότητες οριζόντιων δεξιοτήτων 5,6,7,8 . Η θεματική ενότητα 5 είναι υποχρεωτική.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα, εξειδικεύεται ως προς το περιεχόμενο κάθε θεµατικής  ενότητας, ανάλογα µε τις  διαγνωσµένες  εκπαιδευτικές ανάγκες των καταρτιζομένων και το εκπαιδευτικό επίπεδο εκάστου τµήµατος.

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες Εξειδίκευσης

 • Τεχνικές στην προσχολική, σχολική εκπαίδευση
 •  Εκπαίδευση Ενηλίκων
 •  Επαγγελματική Ανάπτυξη
 • Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 •  Επιχειρησιακές Επικοινωνίες
 • Δημόσιες Σχέσεις
 • Marketing
 • Οργανωτικές Ικανότητες
 • Επικοινωνιακές Ικανότητες
 • Διαχείριση Συγκρούσεων
 • Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης
 •  Πρωτόκολλα και Διαδικασίες (επιστήμες υγείας - πρόνοιας)
 • Πολιτική στο χώρο της Υγείας
 • κ.ά.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η παιδαγωγική/διδακτική μεθοδολογία, που έχει επιλεγεί για την υλοποίηση των προγραμμάτων, βασίζεται στις αρχές εκπαίδευσης των ενηλίκων, οι οποίες είναι οι εξής:

1.      ο συνδυασμός  της θεωρίας µε την πράξη,

2.      η σύνδεση του αντικειμένου μάθησης µε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των καταρτιζόμενων,

3.      η ανάπτυξη του κριτικού τρόπου σκέψης και

4.      οι αμφίδρομες σχέσεις εκπαιδευτών – καταρτιζομένων

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Εκτός της τεχνικής της εισήγησης, οι εκπαιδευτικές τεχνικές που θα  χρησιμοποιηθούν είναι κυρίως εκείνες που αναπτύσσουν την ενεργητική συμμετοχή των καταρτιζομένων, όπως οι μελέτες  περίπτωσης, οι μικρές  πρακτικές εργασίες, το παίξιμο  ρόλων, ο διάλογος, οι απαντήσεις σε ερωτήσεις, η  προσομοίωση, η συζήτηση σε μικρές ομάδες κ.ά.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 • Μέγιστος αριθμός ωρών κατάρτισης ανά ημέρα: 6
 • Αριθμός ωρών κατάρτισης: 120
 • Ελάχιστος αριθμός ατόμων ανά τμήμα: 10
 • Μέγιστος αριθμός ατόμων ανά τμήμα: 25

 

Υπηρεσίες υποστήριξης και καθοδήγησης

Υπηρεσίες που παρέχονται στον ωφελούμενο από τον Πάροχο Κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης και αφορούν : α) στη διάγνωση και κατάλληλη  σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων µε τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του ωφελουμένου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, µέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την ενδεχόμενη μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας.

 

Πρακτική άσκηση

Αφορά την τοποθέτηση του ωφελούμενου, μετά  την ολοκλήρωση του θεωρητικού μέρους της συνεχιζόμενης  επαγγελματικής κατάρτισης, σε θέση πρακτικής άσκησης σε επιλεγμένη συνεργαζόμενη επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα, µε την οποία ο ωφελούμενος θα έχει συμβληθεί από κοινού µε τον πάροχο κατάρτισης.

 

Σκοπός είναι, να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν καλύτερη σύζευξη ,ώστε να δημιουργηθούν πιθανότητες για μόνιμη απασχόληση.

 

Το ΚΕΚΑΠΕΡ, ως φορέας της Περιφέρειας Κρήτης, εγγυάται:

 • Την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης  υψηλού ποιοτικού επιπέδου
 • Τη συστηματική και αποτελεσματική υποστήριξη των ωφελουμένων, αφού διαθέτει μόνιμα στελέχη με εξειδικευμένες μεταπτυχιακές σπουδές και μακρόχρονη εμπειρία
 • Τη συνεργασία με δυναμικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας  νέων θέσεων εργασίας, με αυξημένες πιθανότητες μετατροπής της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.