«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

«Νέα προγράμματα κατάρτισης (Voucher) για ανέργους πτυχιούχους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ από το ΚΕΚΑΠΕΡ Περιφέρειας Κρήτης»

 

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Kρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) συμμετέχει ως Πάροχος Κατάρτισης στην υλοποίηση του επιδοτούμενου (εκπαιδευτικό επίδομα 2400 ευρώ)  προγράμματος του ΟΑΕΔ  με τίτλο «Επιταγή διασύνδεσης με την αγορά εργασίας (Voucher) ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ». Σκοπός του προγράμματος, είναι η βελτίωση των προσόντων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων αποφοίτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ & ΤΕΙ  για τη διευκόλυνση ένταξής τους στην αγορά εργασίας και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και γενικότερα η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Θεωρητική κατάρτιση - Υπηρεσίες υποστήριξης και καθοδήγησης - Πρακτική άσκηση

Οι (ενδεικτικοί) τίτλοι των προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιηθούν από το ΚΕΚΑΠΕΡ είναι:

        Στελέχη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

        Στέλεχος Σύγχρονης Διοίκησης Επιχειρήσεων

        Επαγγέλματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Φροντίδας

         Στελέχη Υπηρεσιών Υγείας

Οι συνολικές ώρες κατάρτισης είναι 600, εκ των οποίων οι 120 ώρες θεωρία και οι 480 πρακτική (σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα).

Το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα, εξειδικεύεται ως προς το περιεχόμενο κάθε θεµατικής  ενότητας, ανάλογα µε τις  διαγνωσμένες  εκπαιδευτικές ανάγκες των καταρτιζομένων και το εκπαιδευτικό επίπεδο εκάστου τμήματος.

Όσο αφορά την  Θεωρητική κατάρτιση, υπάρχουν θεματικές ενότητες οριζόντιων δεξιοτήτων και θεματικές ενότητες εξειδίκευσης

Ενδεικτικά αναφέρουμε  θεματικές ενότητες οριζόντιων δεξιοτήτων :Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία,  Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου , Οργάνωση και λειτουργία Επιχειρήσεων κ.ά.

Θεματικές Ενότητες Εξειδίκευσης: Τεχνικές στην προσχολική - Σχολική εκπαίδευση Εκπαίδευση Ενηλίκων,  Επαγγελματική Ανάπτυξη,   Επιχειρησιακές Επικοινωνίες, Δημόσιες Σχέσεις, Οργανωτικές Ικανότητες, Επικοινωνιακές Ικανότητες, Διαχείριση Συγκρούσεων κ.ά.

Η παιδαγωγική/διδακτική μεθοδολογία, που έχει επιλεγεί για την υλοποίηση των προγραμμάτων, βασίζεται στις αρχές εκπαίδευσης των ενηλίκων.

Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που θα  χρησιμοποιηθούν είναι κυρίως εκείνες που αναπτύσσουν την ενεργητική συμμετοχή των καταρτιζομένων, όπως οι μελέτες  περίπτωσης, οι μικρές  πρακτικές εργασίες, το παίξιμο  ρόλων, ο διάλογος, οι απαντήσεις σε ερωτήσεις, η  προσομοίωση, η συζήτηση σε μικρές ομάδες κ.ά.

 

Υπηρεσίες υποστήριξης και καθοδήγησης

Υπηρεσίες που παρέχονται στον ωφελούμενο από τον Πάροχο Κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης και αφορούν : α) στη διάγνωση και κατάλληλη  σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων µε τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του ωφελουμένου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, µέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την ενδεχόμενη μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας.

Πρακτική άσκηση

Η πρακτική  άσκηση, αφορά την τοποθέτηση του ωφελούμενου, μετά  την ολοκλήρωση του θεωρητικού μέρους της συνεχιζόμενης  επαγγελματικής κατάρτισης, σε θέση πρακτικής άσκησης σε επιλεγμένη συνεργαζόμενη επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα, µε την οποία ο ωφελούμενος θα έχει συμβληθεί από κοινού µε τον πάροχο κατάρτισης. Σκοπός είναι, να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν καλύτερη σύζευξη , ώστε να δημιουργηθούν πιθανότητες για μόνιμη απασχόληση

Όλη η επίσημη ενημέρωση των ενδιαφερομένων να συμμετέχουν στη Δράση, αλλά και αυτών που θα επιλεγούν και θα συμμετέχουν σε αυτήν, παρέχεται από τον Ο.Α.Ε.Δ, καθ’ όλη τη διάρκεια της Δράσης, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας των επιταγών κατάρτισης (training voucher) http://www.voucher.gov.gr  & της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ http://www.oaed.gr/

Χρήσιμες πληροφορίες

Οι επιταγές κατάρτισης θα έχουν ισχύ έως  29/05/2015.

Κάθε ωφελούμενος υποχρεούται, μέσα στο χρόνο ισχύος της επιταγής κατάρτισης (έως 29.05.2015), να επιλέξει μέσω της ειδικής ιστοσελίδας τον πάροχο κατάρτισης και τοπρόγραμμα κατάρτισης, που επιθυμεί, και να συνάψει τη σχετική σύμβαση. Τυπικές δεσμεύσεις απέναντι σε παρόχους κατάρτισης δεν υφίστανται μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 της Πρόσκλησης «οι ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν µε ελεύθερη βούληση τον πάροχο κατάρτισης µε γνώμονα τα προσφερόμενα προγράμματα, την αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και τις προσδοκίες τους, χωρίς η κρίση και η απόφασή τους να επηρεάζεται από παραπλανητικές και καταχρηστικές πρακτικές προσέλκυσης και τυχόν παροχές, µη σχετικές µε το αντικείμενο κατάρτισης και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους».  

Τα πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ε.Π "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" με πόρους της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

 

Περισσότερες πληροφορίες: ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, Ηγ. Γαβριήλ 103-105 Ρέθυμνο, τηλ. 2831040052, 2831040050, 2831340714 http://www.kekaper.gr/ .

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.