«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Προγράμματα κατάρτισης (Voucher) για ανέργους πτυχιούχους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

 

Tο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Kρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) συμμετέχει ως Πάροχος Κατάρτισης στην υλοποίηση του επιδοτούμενου προγράμματος του ΟΑΕΔ, με τίτλο «Επιταγή διασύνδεσης με την αγορά εργασίας (Voucher) ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ». Η Δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»,με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Στο πλαίσιο της Δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει: Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης εκατόν είκοσι (120) ωρών, καθώς και  πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 480 ωρών. Σύνολο ωρών κατάρτισης : 600  

Tόσο η θεωρητική κατάρτιση, όσο και η πρακτική άσκηση είναι επιδοτούμενη. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 2.400 ευρώ.

Όσο αφορά την  Θεωρητική κατάρτιση, υπάρχουν θεματικές ενότητες οριζόντιων δεξιοτήτων και θεματικές ενότητες εξειδίκευσης.

Ενδεικτικά αναφέρουμε  θεματικές ενότητες οριζόντιων δεξιοτήτων :Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία,  Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου , Οργάνωση και λειτουργία Επιχειρήσεων κ.ά.                                                                                                                                 

Θεματικές Ενότητες Εξειδίκευσης: Τεχνικές στην προσχολική - Σχολική εκπαίδευση Εκπαίδευση Ενηλίκων,  Επαγγελματική Ανάπτυξη,   Επιχειρησιακές Επικοινωνίες, Δημόσιες Σχέσεις, Οργανωτικές Ικανότητες, Επικοινωνιακές Ικανότητες, Διαχείριση Συγκρούσεων κ.ά.

Όσο αφορά την Πρακτική  άσκηση, μετά  την ολοκλήρωση του θεωρητικού μέρους της συνεχιζόμενης  επαγγελματικής κατάρτισης, έρχεται η τοποθέτηση του ωφελουμένου σε επιλεγμένη συνεργαζόμενη επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα, µε την οποία ο ωφελούμενος θα έχει συμβληθεί από κοινού µε τον πάροχο κατάρτισης.

Σκοπός είναι, να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν καλύτερη σύζευξη, ώστε να δημιουργηθούν πιθανότητες για μόνιμη απασχόληση

Οι (ενδεικτικοί) τίτλοι των προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιηθούν από το ΚΕΚΑΠΕΡ είναι: Στελέχη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Στέλεχος Σύγχρονης Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επαγγέλματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Φροντίδας, Στελέχη Υπηρεσιών Υγείας.

Το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα, εξειδικεύεται ως προς το περιεχόμενο κάθε θεµατικής  ενότητας, ανάλογα µε τις  διαγνωσμένες  εκπαιδευτικές ανάγκες των καταρτιζομένων και το εκπαιδευτικό επίπεδο εκάστου τμήματος.

Η παιδαγωγική/διδακτική μεθοδολογία, που έχει επιλεγεί για την υλοποίηση των προγραμμάτων, βασίζεται στις αρχές εκπαίδευσης των ενηλίκων.

Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που θα  χρησιμοποιηθούν είναι κυρίως εκείνες που αναπτύσσουν την ενεργητική συμμετοχή των καταρτιζομένων, όπως οι μελέτες  περίπτωσης, οι μικρές  πρακτικές εργασίες, το παίξιμο  ρόλων, ο διάλογος, οι απαντήσεις σε ερωτήσεις, η  προσομοίωση, η συζήτηση σε μικρές ομάδες κ.ά.

Χρήσιμες πληροφορίες

Οι επιταγές κατάρτισης θα έχουν ισχύ έως  29/05/2015. Κάθε ωφελούμενος υποχρεούται, μέσα στο χρόνο ισχύος της επιταγής κατάρτισης (έως 29.05.2015), να επιλέξει μέσω της ειδικής ιστοσελίδας τον πάροχο κατάρτισης και το πρόγραμμα κατάρτισης, που επιθυμεί, και να συνάψει τη σχετική σύμβαση. Τυπικές δεσμεύσεις απέναντι σε παρόχους κατάρτισης δεν υφίστανται μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.

 Το ΚΕΚΑΠΕΡ, ως φορέας της Περιφέρειας Κρήτης, εγγυάται:

·         Την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης  υψηλού ποιοτικού επιπέδου.

·         Τη συστηματική και αποτελεσματική υποστήριξη των ωφελουμένων, αφού διαθέτει μόνιμα στελέχη με εξειδικευμένες μεταπτυχιακές σπουδές και μακρόχρονη εμπειρία.

·         Tη συνεργασία με δυναμικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, με αυξημένες πιθανότητες μετατροπής της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας.

 

Περισσότερες πληροφορίες:ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, Ηγ. Γαβριήλ 103-105 Ρέθυμνο, τηλ. 2831040052, 2831040050, 2831340714 http://www.kekaper.gr/.

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.