«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Απολογισμός 2012

Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης

Τμήμα Δια Βίου       

Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης/

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-Περιφέρειας Κρήτης

 

1.              Προγράμματα που υλοποιούνται

 

1.1.        Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες –   ΤοπΕΚΟ

Τοπικό σχέδιο δράσης : «Ολοκληρωμένες δράσεις για την ένταξη στην αγορά εργασίας κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου»

 

Τα ΤοπΕΚΟ (Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες) αποτελούν δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»,  το οποίο σχεδίασε και διαχειρίζεται το «Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

Αντικείμενο τους  είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και  ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων σε συγκεκριμένες και οριοθετημένες γεωγραφικές περιοχές.

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ΤοπΕΚΟ είναι ότι για κάθε τοπικό σχέδιο δράσης το οποίο αφορά μια συγκεκριμένη και οριοθετημένη περιοχή, δημιουργείται μια Αναπτυξιακή Σύμπραξη στην οποία συμμετέχουν ως εταίροι, φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ) αν και στο γενικότερο νομικό πλαίσιο είναι αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οργανώνεται και λειτουργεί βάσει του άρθρου 18 του Ν.4019/2011 (216/Α) και έχει ως μοναδικό αντικείμενο την εκτέλεση του τοπικού σχεδίου δράσης.

Στο Νομό Ρεθύμνου συνεργάστηκαν όλοι οι Δήμοι του καθώς και διάφοροι άλλοι φορείς για την δημιουργία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ» και όρισαν ως συντονιστή εταίρο το Α.Κ.Ο.Μ.Μ.-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.  Ο.Τ.Α.

Με αυτό το σχήμα υπέβαλλαν τοπικό σχέδιο δράσης με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ».

Η πράξη αποτελεί μια Ολοκληρωμένη Πρόταση ενεργειών και δράσεων, που στόχο έχει την αποτελεσματική ενσωμάτωση στην εργασία 100 ατόμων ευπαθών κοινωνικά ομάδων βάσει διαγνωσμένων αναγκών των ιδίων αλλά και της τοπικής αγοράς εργασίας της περιοχής παρέμβασης που είναι η περιοχή εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. – Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο του σχεδίου, έχει αναλάβει την υλοποίηση των παρακάτω προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης:

1.      «Εξειδικευμένες Δεξιότητες Η/Υ», 140 ωρών για 20 ωφελούμενους με πιστοποίηση μέσω αναγνωρισμένων προτύπων πιστοποίησης (ΟΕΕΚ).

2.      «Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας στην Κοινωνική Οικονομία», 140 ωρών για 20 ωφελούμενους.

3.      «Κατάρτιση Στελεχών κατ΄ οίκον Φροντίδας ατόμων που χρήζουν βοήθεια», 140 ωρών για 20 ωφελούμενους.

4.      «Συντηρητές Κήπων και Αστικού Πρασίνου» 140 ωρών για 20 ωφελούμενους.

5.      «Οροφοκόμοι» 140 ωρών για 20 ωφελούμενους.

 

1.2.        Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενεργειακών Επιθεωρητών

 

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-Περιφέρειας Κρήτης),  ως φορέας εκπαίδευσης Ενεργειακών Επιθεωρητών του ΥΠΕΚΑ, σχεδίασε, σε συνεργασία με τη N.E. Ρεθύμνου TEE /TΔK, τη διενέργεια εκπαιδευτικών κύκλων για όλα τα  προγράμματα Ενεργειακών Επιθεωρητών, Κτιρίων, Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού.

Η παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση Οριστικών Αδειών για Ενεργειακούς Επιθεωρητές (με δεκαετή ισχύ), όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2010 και της 192/31-10-2011 ΚΥΑ «Εκπαίδευση και εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών» (ΦΕΚ 2406 Β΄).

Σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΥΠΕΚΑ (287/28.11.2011), όσοι Προσωρινοί Ενεργειακοί Επιθεωρητές, είτε διπλωματούχοι μηχανικοί, ή πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης ή μηχανικοί με αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας επιθυμούν να αποκτήσουν Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτιρίων ή Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης ή Εγκαταστάσεων Κλιματισμού (με προϋπόθεση να διαθέτουν τουλάχιστον διετή αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/ και επιστημονική εμπειρία) καλούνται να  παρακολουθήσουν εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  σε πιστοποιημένους από το ΥΠΕΚΑ φορείς εκπαίδευσης:

(α) Επιθεωρητές Κτιρίων (60 ώρες)
(β) Επιθεωρητές Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης (30 ώρες)
(γ) Επιθεωρητές Εγκαταστάσεων Κλιματισμού (30 ώρες)

Μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί πέντε (5) εκπαιδευτικά προγράμματα Επιθεωρητών Κτιρίων, τα οποία παρακολούθησαν 110 μηχανικοί.

Στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος, συνδιοργανώθηκε με τη Ν. Ε. Ρεθύμνου του ΤΕΕ-ΤΔΚ, διάλεξη με θέμα «Σύγχρονες Τάσεις στη Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική και τον Ενεργειακό Σχεδιασμό Κτιρίων». Εισηγητής ο  Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Παπαμανόλης.

Η διάλεξη επικεντρώθηκε σε δύο κατευθύνσεις, του σχεδιασμού και της κατασκευής των κτιρίων, με ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας όπου, αφενός, οι κλιματικές συνθήκες είναι κατάλληλες για αξιοποίηση στη διαμόρφωση του εσωτερικού τους περιβάλλοντος και, αφετέρου, διατίθενται σημαντικοί ανανεώσιμοι πόροι για κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών. Το θέμα αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον και λόγω των πρόσφατων μέτρων της πολιτείας για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων στη χώρα μας (Κ.Εν.Α.Κ.).

 

 

1.3.        Voucher

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), μετά από ανοικτή πρόσκληση εντάχθηκε στο Μητρώο ΚΕΚ που συγκρότησε ο ΟΑΕΔ στο πλαίσιο του προγράμματος «Κατάρτισης Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής με Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση Μέσω Επιταγής Κατάρτισης – VOUCHER».

 

Χαρακτηριστικά του Προγράμματος:

Διάρκεια

100 ώρες, εντός 2 μηνών

Εκπαιδευτικό Επίδομα

500€ με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης

 

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οι άνεργοι, που είναι  εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Στο πλαίσιο του προγράμματος στους ωφελούμενους παρέχεται δωρεάν κατάρτιση 100 ωρών σε βασικές δεξιότητες χρήσης H/Y και πιστοποίηση (Πιστοποιητικό International Diploma in IT Skills standard του Πανεπιστημίου Cambridge).

Μέχρι σήμερα έχουν εκπαιδευτεί 64 ωφελούμενοι.
 

1.4.        Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους

Στοπλαίσιο του ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού  με κλειστές για επιλογή αναδόχων των πράξεων:

√              Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους στις 8 περιφέρειες σύγκλισης

√              Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου

√              Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου,

που προκηρύχτηκαν  με την υπ’αρίθμ. 9.13047/5.7607/23-07-2009 απόφαση του Υπουργού εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο πλαίσιο του Ε.Π «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», έχει εγκριθεί το πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Τηλεκατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ», συνολικής διάρκειας εκατό (100) ωρών και προϋπολογισμό  28.080,00 €.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης και αναμένουμε την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

 

1.5.        Ευρωπαϊκά προγράμματα

Study Visit for education specialists and decision makers Programme for 2011-2012

 “Meeting educational needs of the population in rural areas”

«ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ»

Στο πλαίσιο του προγράμματος LifeLong Learning (Δια Βίου Μάθησης), η Περιφέρεια Κρήτης και η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, διοργανώνει για πρώτη φορά, Επίσκεψη Μελέτης για ειδικούς εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης. Επισκέψεις Μελέτης.

Για την ένταξη στο ευρωπαϊκό κατάλογο των Επισκέψεων Μελέτης, υποβλήθηκε από το ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, Τεχνικό Δελτίο για συμμετοχή της Π.Ε Ρεθύμνης, το οποίο αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε τόσο από τον Εθνικό Φορέα το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών όσο και από την Ε.Ε. 

Σκοπός της επίσκεψης μελέτης είναι η ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και μεταφοράς τους σε επίπεδο Ε.Ε., καθώς και η ενθάρρυνση και υποστήριξη συνεργασιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη δια βίου μάθηση, όπως απορρέει στο πλαίσιο της διαδικασίας της Λισσαβόνας και του Προγράμματος Εργασίας Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Education and Training 2020 – ET 2020). 

Η Επίσκεψη Μελέτης η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο, είναι διάρκειας πέντε ημερών από 26-30 Νοεμβρίου 2012 και συμμετέχουν δεκατέσσερα άτομα (15) από 11 χώρες, τα οποία έχουν σημαντικές εκπαιδευτικές αρμοδιότητες σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, στις χώρες προέλευσης τους. Ειδικότερα οι συμμετέχοντες προέρχονται από: Βέλγιο, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Μεγάλη Βρετανία, Τσεχοσλοβακία, Ιταλία, Πολωνία, Λετονία, Πορτογαλία, Λιθουανία και τη Γερμανία. 

Η Επίσκεψη Μελέτης διοργανώνεται από το  Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) υπό το συντονισμό της Εθνικής Μονάδας σε εθνικό επίπεδο (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) και του Cedefop (European Centre for the Development of Vocational Training)  εκ μέρους της Επιτροπής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στόχος είναι η δημιουργία διαλόγου πάνω σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και ειδικότερα πάνω στη διερεύνηση των μαθησιακών αναγκών των κατοίκων της υπαίθρου με απώτερο στόχο τη συγκράτηση του πληθυσμού  της υπαίθρου στην ενδοχώρα του νομού.

Στο πλαίσιο των επισκέψεων-συναντήσεων των μελών της ομάδας με φορείς της Π.Ε Ρεθύμνης, επιχειρείται ανταλλαγή ιδεών και πρακτικών με κύριο προσανατολισμό τη βελτίωση της ποιότητας, την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης, της ευρύτερης διάχυσης της εκπαίδευσης ενηλίκων και των συστημάτων κατάρτισης των συμμετεχουσών χωρών.

Ειδικότερα οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, το σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, τον προσανατολισμό του αγροτικού τομέα στην Περιφέρεια Κρήτης, τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης που εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται στην ύπαιθρο ή για τους κατοίκους της υπαίθρου. Παρουσίαση καλών πρακτικών που αφορούν δράσεις για τη βιώσιμη και αειφορική ανάπτυξη της ενδοχώρας και παράλληλα να συνομιλήσουν με εκπροσώπους φορέων εκπαίδευσης, αυτοδιοίκησης και φορείς που δραστηριοποιούνται στην ενδοχώρα του νομού και ασχολούνται με την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της Επίσκεψης Μελέτης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν επαφές που θα μπορούν να αξιοποιήσουν για την ανάπτυξη νέων σχεδίων και τη δημιουργία δικτύων.

 

·         GRISI PLUS

 

Στοχεύει στην ενίσχυση της ελκυστικότητας της υπαίθρου σαν τόπου διαμονής και επιχειρηματικότητας , μέσω εργαλείων τηλεπισκόπησης και GIS (γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών). Το σχέδιο έχει συνολικό προϋπολογισμό    1.713.751,22€ και Επικεφαλής Εταίρος είναι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Gers της Γαλλίας. Εκτός της Περιφέρειας Κρήτης συμμετέχουν εταίροι από Βουλγαρία, Κύπρο, Τσεχία, Εσθονία, Ιρλανδία, Λετονία, Μάλτα, Ρουμανία και Σλοβενία. 

Η στήριξη στο παραπάνω σχέδιο αφορά τη συμμετοχή στελεχών του ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ στην υλοποίηση του προγράμματος (οικονομική παρακολούθηση, επιτροπή παραλαβής).

 

·         «Κρήτη – Κύπρος- Γαστρονομικός Τουριστικός Προορισμός» με ακρωνύμιο  ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ 

 

 

Το εν λόγω έργο, συνολικού προϋπολογισμού 560.000,00 € , υλοποιείται από 15-06-2011 στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013. Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης είναι ο Επικεφαλής Εταίρος του σχήματος στο οποίο συμμετέχουν επίσης το Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας, το Δίκτυο Οινοποιών Νομού Ηρακλείου και η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Τροόδους Κύπρου. Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη, προβολή και προώθηση του γαστροοινικού τουρισμού, μέσα από συγκεκριμένες και στοχευόμενες δράσεις και η καθιέρωση της περιοχής παρέμβασης ως γαστρονομικού προορισμού.

 

2.              Προγράμματα που υλοποιήθηκαν

 

α) Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης

 

ΛΑΕΚ 1-25 / ΟΑΕΔ (Σε συνεργασία με την  Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων «Ο Ξένιος Ζευς» & το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Υπαλλήλων Συναφών Επαγγελμάτων Ν. Ρεθύμνου)

 

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-Περιφέρειας Κρήτης), υλοποίησε έξι (6) προγράμματα κατάρτισης σε συνεργασία με την Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων «Ο Ξένιος Ζευς»και το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Υπαλλήλων Συναφών Επαγγελμάτων, στο πλαίσιο του ΛΑΕΚ (Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση) 1-25 & 0,45% του ΟΑΕΔ.

Τα προγράμματα αφορούσαν:

  •  Ρωσικά, 40 ώρες (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) 
  •  Αγγλικά, 40 ώρες (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου)
  • Γαλλικά, 40 ώρες (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου)
  • Ιταλικά, 40 ώρες (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου)
  • Επικοινωνία και συμπεριφορά, 40 ώρες (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου)
  • Δεξιότητες Η/Υ, 40 ώρες (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου)

 

Συνολικά εκπαιδεύτηκαν 150 εργαζόμενοι στον τουριστικό τομέα και η απονομή των βεβαιώσεων παρακολούθησης έγινε με την παρουσία Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Αρναουτάκη.

 

β) Εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές σε θέματα κυκλοφορικής αγωγής και πρώτων βοηθειών, σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ

 

Μέχρι τον Ιούνιο, παρείχαμε εκπαίδευση με εξειδικευμένους εκπαιδευτές του Ε.Κ.Α.Β. σε μαθητές και συνοδούς τους, πάνω σε θέματα που αφορούν την κυκλοφοριακή αγωγή, τη βασική υποστήριξη ζωής και Α’ Βοηθειών με τη χρήση κατάλληλου οπτικοακουστικού εκπαιδευτικού υλικού (παρουσιάσεις, video, κ.ά.). Παράλληλα δόθηκε η δυνατότητα να συζητήσουν για τους κανόνες οδικής ασφάλειας, προκειμένου να αποφεύγουν εσφαλμένες κινήσεις που καθημερινά παρατηρούμε στην πόλη μας, αλλά και κατά τις μετακινήσεις μας. Μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί περισσότερα από 30 προγράμματα εκπαιδεύσεων στα οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 350 μαθητές και συνοδοί.

 

3. Υποβολή προτάσεων - Προγράμματα υπό αξιολόγηση

 

3.1        Δράσεις κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα τουρισμού στις 8  Περιφέρειες Σύγκλισης

Στο πλαίσιο του ανοιχτού δημόσιου διεθνή  διαγωνισμού  για την επιλογή αναδόχων της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ». Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Αριθ. Διακήρυξης 1/2012, Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013, υπεβλήθησαν τα παρακάτω τρία (3) προγράμματα:

 

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1

Στέλεχος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων

 

2

Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων

 

3

Αγρότης-Υπεύθυνος Αγροτουριστικής Μονάδας

 

 

         

3.2        Παρεμβάσεις Υπέρ Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων από Πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), στις 8 περιφέρειες σύγκλισης

Στο πλαίσιο του ανοιχτού διαγωνισμού  για την επιλογή αναδόχων της πράξης «Παρεμβάσεις Υπέρ Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων από Πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), στις 8 περιφέρειες σύγκλισης», βρίσκεται στη φάση αξιολόγησης η πρόταση του ΚΕΚΑΠΕΡ με τίτλο: «Φροντίδα ηλικιωμένων-παραδοσιακές  & εναλλακτικές μορφές ψυχοκοινωνικής βοήθειας για άτομα της τρίτης ηλικίας».

 

 

4.             Διοικητικά θέματα

 

 

Ö     Έκδοση αποφάσεων για πραγματοποίηση σχολικών περιπάτων και εκπαιδευτικών εκδρομών μαθητών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ö     Συγκρότηση Επιτροπής Ρύθμισης Φορτοεκφορτώσεων Ξηράς Ρεθύμνης

Ö     Συγκρότηση Επιτροπής Ρύθμισης Φορτοεκφορτώσεων Λιμένα Ρεθύμνης

Ö     Συγκρότηση τοπικής Διοικητικής Επιτροπής ΙΚΑ-Ε.Τ.Α.Μ. Ρεθύμνης

Ö     Συγκρότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΟΑΕΔ Ρεθύμνης

Ö     Συγκρότηση της Επιτροπής Εργασίας Νομού Ρεθύμνης

Ö     Έκδοση βεβαιώσεων εισηγητών – εκπαιδευτών  εργαζομένων στην υπηρεσία   μας, καθώς και πιστοποιητικών παρακολούθησης προγραμμάτων

Ö     Τρέχοντα διοικητικά θέματα

 

5.              Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

Ο φορέας μας συμμετείχε στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Πρακτική Άσκηση είναι η ευκαιρία, που δίνεται για την ενίσχυση των ακαδημαϊκών γνώσεων και της επαγγελματικής ανάπτυξης, στηρίζοντας τον προσωπικό σχεδιασμό κάθε φοιτητή, για ένταξη του στην αγορά εργασίας. Ο όρος Πρακτική Άσκηση χρησιμοποιείται προκειμένου να περιγράψει μια περίοδο εργασίας κατά την οποία, κάποιος ασχολείται σε ένα φορέα με σκοπό την απόκτηση εμπειρίας στον εργασιακό χώρο σε συγκεκριμένη δραστηριότητα που σχετίζεται με τις ακαδημαϊκές σπουδές του και τους προσωπικούς του στόχους.

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης είναι συγχρηματοδοτούμενο έργο κατά 25% από εθνικούς πόρους και κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 

 

6.              Άλλες δραστηριότητες

 

ΔΙΚΤΥΟ AREPO

Þ           Παρακολούθηση και υποστήριξη Δικτύου AREPO. Στήριξη του δικτύου και συνεχή ενημέρωση της Περιφέρειας Κρήτης αναφορικά με τις εξελίξεις σε επίπεδο Ε.Ε. Συμμετοχή στη 2η Ετήσια Ολομέλεια του δικτύου στην Μπολόνια.

 

Þ           Συμμετοχή στην οργάνωση και υλοποίηση της Γιορτής Κρητικής Διατροφής 2012, που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνου σε συνεργασία με το Δήμο Ρεθύμνου και συμμετέχοντες παραγωγούς παραδοσιακών προϊόντων της Π.Ε Ρεθύμνης.

 

Þ           Δημιουργία Ιστοσελίδας www.kekaper.gr.

 

Þ           Συμμετοχή στη συνάντηση στο Ηράκλειο Fauchtel

 

Þ           Κοινωφελής Εργασία. Ολοκλήρωση διαδικασίας σύνταξη Τεχνικού Δελτίου εκ μέρους της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και συνεργασία με τις Υπηρεσίες για τη διαμόρφωση της τελικής πρότασης.

 

Þ           Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας της Περιφέρειας Κρήτης για την «Πιστοποίηση Προϊόντων Καλαθιού Κρήτης»

 

Þ           Συμμετοχή στη Ομάδα Εργασίας της Π.Ε Ρεθύμνης για την «Καλάθι των Προϊόντων Κρήτης»

 

Þ           Συνεργασία με την Π.Ε. Χανίων για τη δημιουργία παραρτήματος στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και την παράδοση εισηγητικής έκθεσης για την καταλληλότητα χώρου του Πνευματικού Κέντρου Χανίων.

 

Στόχος της Π.Ε Ρεθύμνης είναι η διεύρυνση του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, με τη δημιουργία παραρτημάτων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης (Χανίων, Ηρακλείου, Λασιθίου), προκειμένου να:

Ö     Δοθεί η δυνατότητα της ευρύτερης διάχυσης γνώσης σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού της Περιφέρειας Κρήτης.

Ö      Η απορρόφηση κονδυλίων, μέσω της ανταγωνιστικότητας και της βελτίωσης  του διεκδικητικού πλαισίου, για υλοποίηση περισσότερων δράσεων Κατάρτισης και συμβουλευτικής περιφερειακής εμβέλειας, Διακρατικών συνεργασιών και Συμμετοχής σε πρωτοβουλίες εθνικού και κοινοτικού επιπέδου, ενδυναμώνοντας και καθιστώντας το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, σ’ ένα ισχυρό πόλο Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κρήτης.

Η παρούσα οικονομική συγκυρία, με τα απορρέοντα προβλήματα (ανεργίας,  μερικής απασχόλησης, εξειδίκευσης ανθρώπινου δυναμικού κ.ά), επιβάλλουν να επενδύσουμε ως Περιφέρεια Κρήτης στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, καθιστώντας τους συμπολίτες μας, ενεργά μέλη της αγοράς εργασίας.  

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.