"MOVING" / HORIZON 2020

Ευρωπαικό σχέδιο «MOVING»  

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ  ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

(MOUNTAIN VALORIZATION THROUGH INTERCONNECTEDNESS AND GREEN GROWTH)

Αναγέννηση της Υπαίθρου 2019

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «Horizon 2020» (Ορίζοντας 2020) αποτελεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, διαθέτοντας σχεδόν 80 δις ευρώ προκειμένου να στηριχθούν οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η πρωτοπορία στην επιστήμη και την τεχνολογία,  προκειμένου να υποστηριχθεί η οικονομική ανάπτυξη, με ειδικότερη στόχευση στις θεματικές της επιστημονικής αριστείας, της βιομηχανικής υπεροχής και τις κοινωνικές προκλήσεις.

Επίσημη ιστοσελίδα έργου: https://www.moving-h2020.eu/  

Ο στόχος του έργου MOVING είναι να δημιουργήσει ικανότητες και να συνενώσει τα πλαίσια πολιτικής σε ολόκληρη την Ευρώπη για τη δημιουργία νέων ή αναβαθμισμένων αλυσίδων αξίας που συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των ορεινών περιοχών, ενισχύοντας τα τοπικά πλεονεκτήματα και παρέχοντας ιδιωτικά και δημόσια αγαθά.

Το έργο MOVING περιλαμβάνει:

 • Εντοπισμό παραδοσιακών και αναδυόμενων αλυσίδων αξίας σε όλες τις ευρωπαϊκές ορεινές περιοχές (συμπεριλαμβανομένων των χωρών εκτός ΕΕ)
 • Σε βάθος αξιολόγηση της ευπάθειας και της ανθεκτικότητας της χρήσης της γης, των συστημάτων παραγωγής και των αλυσίδων αξίας σε 23 περιφέρειες αναφοράς, με βάση τη μεταβλητότητα των διαφορετικών τύπων βουνών.
 • Συμμετοχική δομή θεωρίας για την παροχή δεικτών γνώσης και αξιολόγησης.
 • Συμμετοχικές προβλέψεις ασκήσεις για ενημέρωση σχετικά με τις μελλοντικές τάσεις σε περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ
 • Ανάλυση συγκριτικής αξιολόγησης για τον εντοπισμό παραγόντων ενεργοποίησης και αποκλεισμού στις ανθεκτικές αλυσίδες αξίας.

Ο οδικός χάρτης πολιτικής θα παράσχει κατευθυντήριες γραμμές για τη στήριξη του σχεδιασμού των μέσων δημόσιας και ιδιωτικής πολιτικής που ενισχύουν την βιωσιμότητα των ορεινών περιοχών και παροχή δημόσιων και ιδιωτικών αγαθών.

To έργο MOVING βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε μια διασύνδεση πολιτών-επιστήμης-πολιτικής που οργανώνεται γύρω από μια προσέγγιση με πολλούς παράγοντες:

 • μια κοινότητα πρακτικής που διαμορφώνεται από 23 πλατφόρμες πολλαπλών φορέων και πλατφόρμα της ΕΕ
 • ένα περιβάλλον εικονικής έρευνας για την προώθηση των ηλεκτρονικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των παραγόντων και
 • νέα οπτικά εργαλεία για να κάνουν τις πληροφορίες προσβάσιμες σε διαφορετικά ακροατήρια.
 • Παραδοτέα του έργου:
  1. Έρευνα πάνω σε θέματα αλυσίδων αξίας
  2. Διερεύνηση πολιτικών αλυσίδων αξίας
  3. Χαρτογράφηση των 23 συμμετεχόντων περιφερειών
  4. Απογραφή αλυσίδων αξίας ορεινών περιοχών
  5. Συγκριτική αναφορά περίπτωσης σχετικά με τις αλυσίδες ορεινών περιοχών
  6. Σύνθεση έκθεσης για στρατηγικές επιλογών.
  7. Διαχείριση σχεδίου

Α. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Οι ορεινές περιοχές καλύπτουν το 36% της Ευρώπης και διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην παροχή δημόσιων και ιδιωτικών αγαθών. Παρά τη σημασία τους και στους δύο, οικολογικούς και κοινωνικοοικονομικούς όρους, δεν έχουμε ενημερωμένες και συγκρίσιμες γνώσεις σε αυτούς τους τομείς σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, των δημογραφικών τάσεων, της δημογραφικής εξέλιξης, των κοινωνικοοικονομικών οδηγών καθώς και τον αναγκαίο συνδυασμό πολιτικών για την αντιμετώπισή τους. Προηγμένες γνώσεις σχετικά με την ευαλωτότητα της χρήσης γης, των συστημάτων παραγωγής και συναφών αλυσίδων αξίας καθώς και για τις μακροπρόθεσμες τάσεις και τη δυναμική που επηρεάζουν τα ευρωπαϊκά βουνά είναι απαραίτητες για το σχεδιασμό μελλοντικών πολιτικών.

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (Αγγλικά)

“Mountain Valorization through Interconnectedness and Green Growth”

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (Ελληνικά)

“Αξιοποίηση  ορεινών περιοχών μέσω διασύνδεσης και πράσινης ανάπτυξης”

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ

 MOVING

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 Horizon 2020 - Research and Innovation Framework Programme

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Πράσινη Ανάπτυξη

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ

Όλες οι ευρωπαϊκές ορεινές περιοχές (συμπεριλαμβανομένων και χωρών εκτός ΕΕ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

48 Μήνες

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ (ΦΟΡΕΙΣ, ΧΩΡΕΣ)

 1. UNIVERSIDAD DE CORDOBA ES
 2. UNIVERSITA DI PISA IT
 3. ZURCHER HOCHSCHULE FUR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN CH
 4. CESKA ZEMEDELSKA UNIVERZITA V PRAZE CZ
 5. HIGHCLERE CONSULTING SRL RO
 6. UNIVERSIDADE DE EVORA PT
 7. THE JAMES HUTTON INSTITUTE UK
 8. INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE FR
 9. ASSOCIATION EUROPEENNE POUR L'INFORMATION SUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL BE
 10. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE IT
 11. INTERDISZIPLINARES FORSCHUNGSZENTRUM FUR TECHNIK, ARBEIT UND KULTUR AT
 12. PANEPISTIMIO KRITIS EL
 13. UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL MOLISE IT
 14. Origin for Sustainability CH
 15. Communauté de Communes du Val de Drôme FR
 16. Mena Group ltd RS
 17. ASSOCIATION DES REGIONS EUROPEENNES DES PRODUITS D'ORIGINE FR
 18. Stichting Connecting Natural Values and People Foundation NL
 19. VINIDEA SRL IT
 20. EGE UNIVERSITY TR
 21. KRITI EL
 22. Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba ES
 23. RURAL Szociológiai és Kommunikációs Betéti Társaság HU

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (ΦΟΡΕΑΣ, ΧΩΡΑ)

Πανεπιστήμιο Κόρδοβας(UNIVERSIDAD DE CORDOBA ES)

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 5.996.748,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 55.643,00 €

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνης / Τμήμα ΔΒΜ, Παιδείας και Απασχόλησης

ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΑΦΗΣ

Πίτερης Χαράλαμπος-Νικόλαος

Η κοινοτικήσυμμετοχή για την Περιφέρεια Κρήτης είναι στο 100% του προϋπολογισμού της, δηλαδή στο συνολικό ποσό των 57.227,00 ευρώ.

 1. Πακέτα Εργασίας είναι:

ΠΕ1: Ενσωμάτωση της έρευνας με δραστηριότητες διάδοσης, εκμετάλλευσης, επικοινωνίας και προσέγγισης

ΠΕ2: Εννοιολογικό και αναλυτικό πλαίσιο

ΠΕ3: Ανάπτυξη εργαλείων διεπαφής οπτικής επιστήμης-κοινωνίας-πολιτικής

ΠΕ4: Συμμετοχική εκτίμηση της ευπάθειας και της απόδοσης των αλυσίδων αξίας

ΠΕ5: Συγκριτική και συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ περιπτώσεων

ΠΕ6: Participatory multi-level foresight

ΠΕ7: Ανάλυση πολιτικής και χάρτης πορείας

ΠΕ8: Διαχείριση Σχεδίου

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ "MOVING" / VIDEO ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

Στο πλαίσιο διάχυσης του ευρωπαϊκού έργου MOVING στο οποίο η Περιφέρεια Κρήτης (Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε Ρεθύμνης) και το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας) συμμετέχουν ως εταίροι δημιουργήθηκε video προώθησης σε έξι γλώσσες:

Ελληνικά: https://www.youtube.com/watch?v=iHozHdFdQlc&t=5s

Αγγλικά: https://www.youtube.com/watch?v=xNxx5RnIVKU

Ισπανικά: https://www.youtube.com/watch?v=HazY6ypVvG8&t=1s

Πορτογαλικά: https://www.youtube.com/watch?v=NIeSH2jWj3o

Ιταλικά: https://www.youtube.com/watch?v=oiiqVUMnLU4&t=7s

Τούρκικα: https://www.youtube.com/watch?v=2Wp6jaf1J78

 

Το σχέδιο «MOVING» εξειδικεύεται στην αξιοποίηση των ορεινών περιοχών μέσω της διασυνδεσιμότητας και της πράσινης ανάπτυξης, και συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο της Κόρδοβα (Ισπανία).

Γενικός στόχος του σχεδίου είναι η οικοδόμηση ικανοτήτων και η από κοινού ανάπτυξη πολιτικών σε όλη την Ευρώπη για τον καθορισμό νέων ή αναβαθμισμένων Αλυσίδων Αξίας που συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των ορεινών περιοχών.

Website: https://www.moving-h2020.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/MOVINGH2020/posts/372791681244248

Twitter: https://twitter.com/MOVINGH2020/status/1435859086407573504