Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού συνολικού προϋπολογισμού έως 7.500,00€ στο πλαίσιο υλοποίησης του πλάνου βιωσιμότηταςτου σχεδίου “DTRaIN”, με κωδικό αριθμό: 2019-1-EL01-KA202-062997 στο πλαίσιο του προγράμματος

Η Περιφέρεια Κρήτης έχοντας υλοποιήσει ως εταίρος το ευρωπαϊκό έργο «DTRaIN- Design Thinking for Entrepreneurship in Agri-food Sector» με κωδικό αριθμό 2019-1-EL01-KA202-062997, του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά όπου ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου δεν θα υπερβαίνει τις 7.500,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων κρατήσεων.

Πιο συγκεκριμένα οι προσφορές υλικού προβολής θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

 1. Δύο (2) διαδραστικούς πίνακες,
 2. Δύο (2) projectors,
 3. Δύο (2) tablets,
 4. Δύο (2) φορητούς ΗΥ και
 5. Πέντε (5) κεντρικές μονάδες σταθερών ηλεκτρονικών υπολογιστών

 

Το κριτήριο ανάθεσης του έργου θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής και ποιοτικής άποψης προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προσφορά (σχετικό Υπόδειγμα δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1), μαζί με την οικονομική τους προσφορά και τα λοιπά δικαιολογητικά μέχρι την Τετάρτη 8Μαΐου 2024, και ώρα 10:00 σε σφραγισμένο φάκελο, στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνης

Τμήμα Γραμματείας (2ος Όροφος)

Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 1, 74132 Ρέθυμνο

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής και με απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι προσφορές θα περιέλθουν στην υπηρεσία μας μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

 Δε θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα. Σε αυτήν την περίπτωση οι Προσφορές θα επιστρέφονται.

Επίσης, εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν.

Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο προσφορά.

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε ευρώ και θα αναγράφεται η προσφερόμενη τιμή με Φ.Π.Α.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 13 Μαΐου 2024,και ώρα 11.00 π.μ. από την τριμελή επιτροπή της Δ/νσης Ανάπτυξης.

Η ισχύς των προσφορών θα είναι ένας (1) μήνας μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

Προθεσμία υλοποίησης του έργου: έως ένας (1) μήνας από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά από την προσκόμιση όλων των νόμιμων δικαιολογητικών (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο φορολογικής ενημερότητας, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή νόμιμη εξουσιοδότηση, σε περίπτωση µη αυτοπρόσωπου εμφανίσεως του δικαιούχου κ.λ.π.).

Μεταξύ του Φορέα και του προσφέροντα που θα επιλεγεί, θα υπογραφεί σύμβαση, που θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα, θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας.

Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις ελάχιστες προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, η οποία θα αποδεικνύεται από τη διάρκεια παρουσίας του αναδόχου στον χώρο προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Τα αποδεικτικά των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής τα οποία αποδεικνύουν την έλλειψη συνδρομής των υποχρεωτικών λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του αρθρου 73 ν. 4412/2016 θα συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο με την οικονομική προσφορά και θα υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνης

Τμήμα Παιδείας, ΔΒΜ και Απασχόλησης

Τηλ. 2831040050 / 52

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε./ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Ο φάκελος προσφοράς περιέχει τα παρακάτω :

 

1) Την προσφορά του αναδόχου, η οποία συντάσσεται συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες στήλες των προσφερόμενων ειδών ΠΙΝΑΚΑΣ Α καθώς και την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

 

2) Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο (σε περίπτωση που η προσφορά γίνεται από νομικό πρόσωπο), στην οποία θα δηλώνεται ότι : «Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου στον οικονομικό φορέα».

- Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε) και ΙΚΕ ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η εν λόγω δήλωση, αφορά  στους διαχειριστές.

- Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε) η δήλωση αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο, θα δηλώνεται ότι : «Δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του του άρθρου 73 του ν. 4412/2016».

 

3) Φορολογική ενημερότητα του οικονομικού φορέα σε ισχύ για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης εκτέλεσης δημοσίων έργων ή παροχής υπηρεσιών ή προμηθειών από το Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην κείμενη νομοθεσία.

 

4) Ασφαλιστική ενημερότητα του οικονομικού φορέα για κύρια και επικουρική ασφάλιση για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης εκτέλεσης δημοσίων έργων ή παροχής υπηρεσιών ή προμηθειών από το Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην κείμενη νομοθεσία.

 

5) Πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ (εάν πρόκειται για Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., ή Ε.Π.Ε.) ή Αντίγραφο έναρξης και μεταβολών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (εάν πρόκειται για ατομική επιχείρηση) εκδοθέντα έως και 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία πρόσκλησης τους.

 

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία.

Σημειώνουμε ότι :

 

 1. Η παράδοση δύναται να γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή και σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας μας.
 2. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη στην έδρα του
 3. Τμήματος Παιδείας, Δ.Β.Μ.& Απασχόλησης, Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνης (Ηγουμένου Γαβριήλ 103-105 2ος όροφος) μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο της υπηρεσίας μας.
 4. Στις τιμές προσφοράς περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις.
 5. Η πληρωμή του προμηθευτή πραγματοποιείται μετά την έκδοση σχετικών τιμολογίων, με έκδοση χρηματικού εντάλματος και αντίστοιχης επιταγής από την οικονομική υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης.

 

 

Συνημμένα :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α(Προμήθεια υλικού προβολής)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1( Υπόδειγμα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος)

 

                                                                                                                Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

 

 

 ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Α/Α

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

ΤΙΜΗ  ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ σε €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ:

Τεχνολογίας υπέρυθρων δέκα (10) σημείων αφής, Διαγώνιος ενεργή 78,9',Εξωτερικές διαστάσεις 1701mm / 1190mm /37,5mm. Τεχνολογία In frared, Ανάλυση 32.768x32.768, Ακρίβεια σημείου < 2mm, Σύνδεση USB. Δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτρονικό υπολογιστή (PC, Lap top), tablet και βιντεο προβολέα. Επιπρόσθετα να έχει κεραμική επίστρωση ή αντίστοιχη για να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης μαρκαδόρου νερού.  Εγγύηση τουλάχιστον 5 χρόνια.

 

 

 

2

BINTEOΠΡΟΒΟΛΕΑΣ:

Για παρουσιάσεις σε αίθουσες διδασκαλίας και μικρές αίθουσες συσκέψεων.  Η φωτεινότητα και η αντίθεση του να επιτρέπουν να λειτουργεί ακόμα και σε ημιφωτεινούς χώρους ενώ να έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με διάφορες συσκευές ταυτόχρονα. Χρήση SoHo, Ανάλυση800x600(4:3), Φωτεινότητα3.600 lumens, Αντίθεση 20.000:1, Πηγή φωτός Λάμπα, Χρόνος Ζωής Πηγής Φωτός έως 15.000 ώρες, Είσοδοι VGA (D-sub 15pin)x1, HDMI x2, Composite(RCA), S-Video in (Mini DIN 4pin), Audio in, USB Type mini B, Έξοδοι Monitor out (D-sub 15pin), Audio out, Throw Ratio 1.96 - 2.15, Ηχεία 2W και εγγύηση τουλάχιστον 3 χρόνια.

 

 

 

3

ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΥ:

Διάσταση οθόνης  μικρότερη ή ίση (</) 14', Ανάλυση οθόνης 1900 x 1200,Επεξεργαστής Intel Core i5-1335U 10C (2P + 8E) / 12TP-core 1.3 GHz E-core, Μνήμη16GBDDR5 - 5200MHz, Σκληρός δίσκος 512GBM.2 SSD, Λειτουργικό σύστημα  Windows 11 Pro GR/EN 64-bit, Δίκτυο                Ethernet 10/100/ 1000, Wi-Fi, Bluetooth, Web camera IR& 1080p, Μπαταρία Integrate d battery, I/O Ports Ethernet (RJ-45) x1, HDMI 2.1, up to 4K/60 Hzx 1, SD card reader x1, Thunderbolt 4 / USB4 40 Gb ps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and Display Port 1.4) x1, USB 3.2 Gen 1 x1, USB 3.2 Gen 1 (Always On) x1, USB-C 3.2 Gen 2 x1, Headphone / microphone combo jack (3.5mm). Εγγύηση τουλάχιστον 3 χρόνια.

 

 

 

4

TABLET:

Διάσταση οθόνης περίπου 11’, συμβατό με τον προσφερόμενο διαδραστικό πίνακα (α/α 1), Σύνδεση Wifi, Ενσωματωμένη μνήμη >/64GB, RAM>/4 GBκαι επεξεργαστής Α14 Bionic chip ή ανώτερος. Μπαταρία 28Wh, εγγραφή Video, Δυνατότηταvideoκλήσης, Πλήθος Πυρήνων Hexacoreή ανώτερο. Προαιρετικά θύρα USB, Εγγύηση τουλάχιστον 2 έτη.  

 

 

5

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΥ με ελάχιστα χαρακτηριστικά:

Επεξεργαστής: 13th Gen Intel® Core™ i5-13500T (24 MB cache, 14 cores, 20 threads, 1.60 GHz to 4.60 GHz Turbo, 35W). Μνήμη: 16 GB: 1 x 16 GB, DDR4, Σκληρός Δίσκος: 512 GB, M.2 2230, PC Ie NV Me, SSD, Class 35 και WIRELESS Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth® wireless card, internal antenna. Στις κεντρικές μονάδες να είναι εγκατεστημένα windows 11 pro, με νόμιμη άδεια.

 

 

 

       
       
 

Τόπος:

   
 

Ημερ/νία:

   
 

Ο υπογράφων/ουσα:

   
 

Υπογραφή/ σφραγίδα:

   
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

“Στοιχεία Αιτούντος”

Τόπος, Ημερομηνία

Προς:

Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνης,

Τμήμα Γραμματείας,

Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 1,74132 Ρέθυμνο,

Τηλ. επικοινωνίας: 28310-40050/52

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΗΣ/ΤΟΥ………………………………………………………………………….

Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού συνολικού προϋπολογισμού έως 7.500,00€ στο πλαίσιο υλοποίησης του πλάνου βιωσιμότητας του σχεδίου “DTRaIN”, με κωδικό αριθμό: 2019-1-EL01-KA202-062997 που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ με τίτλο: «“DTRaIN- Design Thinking for Entrepreneurship in Agri-foodSector”».

Σας καταθέτω αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού συνολικού προϋπολογισμού έως 7.500,00€ στο πλαίσιο υλοποίησης του πλάνου βιωσιμότητας του σχεδίου “DTRaIN”, με προσφερόμενες τιμές ανά μονάδα συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, βλ. συνημμένο Πίνακα Α:

Η περιγραφή της προσφερόμενης παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να καλύπτει κατ’ ελάχιστον τις απαιτούμενες προδιαγραφές της πρόσκλησης.

Επίσης, σας συνυποβάλλω τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει ότι:
 • είμαι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου, που αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές μου υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς
 • ότι η προσφορά μου συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους τις παρούσας πρόσκλησης, της οποίας έλαβα γνώση.
 • ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
 • ότι η προσφορά μου καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων.
 • ότι δεν αποκλείστηκα τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. γιατί δεν εκπλήρωσα τις συμβατικές υποχρεώσεις μου.
 • ότι διαθέτω την κατάλληλη υποδομή που κρίνεται αναγκαία για την επιτυχή υλοποίηση του έργου.
 • Ότι όλα τα στοιχεία είναι αληθή.
 1. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας/αποδεικτικά εμπειρίας, κ.λ.π.

Δηλώνω ότι αποδέχομαι και θα συμμορφωθώ με τις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

Τον σχετικό Πίνακα Α (Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού).

 

 

Ο Αιτών(Υπογραφή-Σφραγίδα)