Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση δικτύου στο νέο εργαστήριο πληροφορικής

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης - Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) προτίθεται να δημιουργήσει νέο εργαστήριο πληροφορικής22 θέσεων σε αίθουσα συνολικού εμβαδού 45 τ.μ. επί της Ηγουμένου Γαβριήλ 103-105, στον 1ο όροφο, και καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της εγκατάστασης δικτύου, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προσφορά η οποία θα περιλαμβάνει το κόστος εργασίας καθώς και το κόστος προμήθειας των απαιτούμενων υλικών εγκατάστασης μέχρι την Τετάρτη 01Νοεμβρίου 2023, και ώρα 10:00 σε σφραγισμένο φάκελο, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε.Ρεθύμνης

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΒΜ &ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. –Περιφέρειας Κρήτης

ΠΛΗΡ: Τσεκούρα Δήμητρα

Ταχ. Δ/νση: Ηγ. Γαβριήλ 103-105

Το κριτήριο ανάθεσης του έργου θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής και με απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι προσφορές θα περιέλθουν στην υπηρεσία μας μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

 Δε θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα. Σε αυτήν την περίπτωση οι Προσφορές θα επιστρέφονται.

Επίσης, εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν.

Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο προσφορά.

Οι προσφορές θα αναφέρονται σε ευρώ και θα αναγράφεται η προσφερόμενη τιμή με Φ.Π.Α.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει τη Πέμπτη 2 Νοεμβρίου και ώρα 11.00 π.μ. από την τριμελή επιτροπή της Δ/νσης Ανάπτυξης όπως ορίστηκε με την με αρίθμ.628/2023 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου.

Η ισχύς των προσφορών θα είναι ένας (1) μήνας μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

Προθεσμία υλοποίησης του έργου: έως (10) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά από την προσκόμιση όλων των νόμιμων δικαιολογητικών (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο φορολογικής ενημερότητας, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή νόμιμη εξουσιοδότηση, σε περίπτωση µη αυτοπρόσωπου εμφανίσεως του δικαιούχου κ.λ.π.).

Μεταξύ του Φορέα και του προσφέροντα που θα επιλεγεί, θα υπογραφεί σύμβαση, που θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα, θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνης

Τμήμα Παιδείας, ΔΒΜ και Απασχόλησης

Τηλ. 2831040050 / 52

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε./ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ο φάκελος προσφοράς περιέχει τα παρακάτω :

1) Την προσφορά του αναδόχου

Σημειώνουμε ότι :

  1. Η εγκατάσταση δύναται να γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή και σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας μας.
  2. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη να διατηρήσει το υπάρχον ηλεκτρονικό υλικό στην αρχική του μορφή.
  3. Στις τιμές προσφοράς περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις.
  4. Η πληρωμή του προμηθευτή πραγματοποιείται μετά την έκδοση σχετικών τιμολογίων, με έκδοση χρηματικού εντάλματος και αντίστοιχης κατάστασης πληρωμής από τον φορέα μας.