ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2022

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης - Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) προτίθεται να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων για το έτος 2022.

Χώρος υλοποίησης των προγραμμάτων είναι η Κεντρική Δομή  στην οδό Ηγ. Γαβριήλ 103-105 (2ος όροφος & Ημιώροφος), συνολικής επιφάνειας 198 τετρ. μέτρα (Εργαστήριο Πληροφορικής, Αίθουσα Διδασκαλίας, Γραφεία Διοίκησης και βοηθητικοί χώροι).

Για τον καθαρισμό των παραπάνω εκπαιδευτικών χώρων καλούμε τους ενδιαφερόμενους που δραστηριοποιούνται στο σχετικό κλάδο να καταθέσουν προσφορές μέχρι 03/06/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στα γραφεία του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, Ηγ. Γαβριήλ 103, β΄ όροφος.

Πληροφορίες κ. Τσεκούρα Δήμητρα 2831040050 / 2831040052

Οι προσφορές από τους ενδιαφερόμενους κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, προς «Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ», με αναγραφή των στοιχείων του συμμετέχοντα. Η τιμή θα αναφέρεται ανά ώρα και θα συμπεριλαμβάνει εργασία + ΦΠΑ.

Ανάδοχος θα αναδειχθεί, ο συμμετέχων με τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά.