Ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων - Εξετάσεις πιστοποίησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣ/images/ /GEORGIKA_FARMAKA/AITHSH_OXGF_FIN_2023.docΗ: Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών, έχει τη δυνατότητα σ΄όσους το επιθυμούν, να εκδόσει ηλεκτρονικά το σχετικό παράβολο προς το ΥΑΑ&Τ, χωρίς κανένα επιπρόσθετο κόστος. 

                                                                                                                                                  ΧΡΗΣΙΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ                                                    (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΑ&Τ ) DEMO ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ο.Χ.Γ.Φ)           ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ Ο.Χ.Γ.Φ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ (e-Παράβολο)                                     ΝΕΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Ο.Χ.Γ.Φ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)                                  ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ                 

"Το ύψος του τέλους συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στα θέματα του Παραρτήματος Β του Ν. 4036/2012 (Α΄ 8), όπως κάθε φορά ισχύει, ορίζεται σε είκοσι πέντε ευρώ (25 €)".
 
 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ: 
 
Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 4032 Β΄ η υπ’ αριθμ. 9269/246316 Κ.Υ.Α. «Εθνικό Σχέδιο Δράσης του άρθρου 18 του ν. 4036 με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων (L 309)».την ανωτέρω Κ.Υ.Α. και συγκεκριμένα τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 «Διάρκεια ισχύος και ανανέωση του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» καθορίζεται η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών που βρίσκονται σε ισχύ στα επτά έτη (7) από τα πέντε που ίσχυε μέχρι σήμερα.