Πρόγραμμα Κατάρτισης στην Υγιεινή Τροφίμων

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), σχεδιάζει την υλοποίηση προγράμματος στην Υγιεινή Τροφίμων, Επίπεδο 1, Διάρκειας 10 ωρών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε άτομο μιας επιχείρησης τροφίμων που έρχεται με οποιονδήποτε τρόπο σε επαφή με τα τρόφιμα “απλός χειριστής τροφίμων”.

Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τον καταρτιζόμενο σε θέματα στοιχειώδους υγιεινής των τροφίμων, έτσι ώστε αυτός κατά την εξάσκηση των καθηκόντων του αφ’ ενός μεν να μην αποτελεί μέσο διακινδύνευσης της ασφάλειας των παραγομένων προϊόντων, αλλά επίσης ούτε με τις ενέργειές του να την θέτει σε κίνδυνο.

Το πρόγραμμα αυτό πραγματοποιείται με μέριμνα και υποχρέωση των καταρτιζόμενων καθώς και των επιχειρήσεων. Είναι υποχρεωμένοι να το παρακολουθήσουν όλοι οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος υπάρχει η δυνατότητα πιστοποίησης από τον ΕΦΕΤ μετά από συμμετοχή σε εξετάσεις.

Το κάθε τμήμα θα αποτελείται από 22 άτομα και οι εκπαιδευτές συμπεριλαμβάνονται στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ.

Το κόστος παρακολούθησης επιβαρύνει το συμμετέχοντα ή την επιχείρηση.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν από τον Μάρτιο του 2013.   

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονταιστοΚ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-Περιφέρειας Κρήτης, Ηγ. Γαβριήλ 103-105, κ. Νικολουδάκης Γεώργιος (απέναντι από την Αγροτική Τράπεζα) 2ος όροφος & στα τηλέφωνα, 2831040050-51-52-53-58.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ