3η Διαδικτυακή συνάντηση καινοτόμου ευρωπαϊκού σχεδίου με τίτλο: «DTRaIN – Καινοτομία για τον αγροδιατροφικό τομέα».

Η Περιφέρεια Κρήτης και ειδικότερα η Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε.Ρεθύμνης / Τμήμα ΔΒΜ, Μάθησης Παιδείας και Απασχόλησηςσυμμετείχε στην 3η διαδικτυακή συνάντηση του ευρωπαϊκού σχεδίου «DTRAIN», στις 2 Δεκεμβρίου 2020. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, λόγω της πανδημίας Covid-19.

 Αντικείμενο της διαδικτυακής συνάντησης ήταν η διάρθρωση των ενοτήτων του  αναλυτικού εκπαιδευτικού προγράμματος πάνω στη «Σχεδιαστική Σκέψη», που αποτελεί τη βάση για το εκπαιδευτικό υλικό που θα δημιουργηθεί. Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού μοντέλου όπου παρουσιάστηκαν οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, κάθε εταίρος εργάστηκε πάνω στην ανάπτυξη μεθοδολογίας της Σχεδιαστικής Σκέψης (DesignThinking)  η οποία θα οδηγήσει σε ένα πρόγραμμα προσόντων για την επικύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τις συστάσεις του ECVET και σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17024.

Το σχέδιο  συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ και υλοποιείται στο πλαίσιο των Στρατηγικών Συμπράξεων του τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Εθνική Μονάδα παρακολούθησης του σχεδίου είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).      

Το ευρωπαϊκό σχέδιο «DTRaIN», στοχεύει στην αναζωογόνηση της παραγωγής στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής των περιφερειών εταίρων, προωθώντας την απόκτηση δεξιοτήτων υψηλής ποιότητας για τη διαχείριση του προσωπικού και των επιχειρηματιών που εργάζονται στον τομέα.

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι «DTRaIN» του έργου είναι:

Ο σχεδιασμός ενός προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και ανάπτυξη εκπαιδευτικού πλαισίου για τους επαγγελματίες του αγροδιατροφικού τομέα οι οποίοι  είναι πρόθυμοι να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους με μια νέα προσέγγιση που αναφέρεται στη «Σχεδιαστική Σκέψη».

  • Ο σχεδιασμός ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού μοντέλου βασισμένου σε μια προσέγγιση με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο, σ’ ένα ανοικτό εκπαιδευτικό δυναμικό περιβάλλον καθώς και η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού με βάση το εκπαιδευτικό μοντέλο και την ανάπτυξη σχήματος προσόντων.

Η ομάδα στόχος και οι χρήστες του εκπαιδευτικού υλικού θα είναι επαγγελματίες που διαχειρίζονται προσωπικό σε αγροδιατροφικές επιχειρήσεις που λειτουργούν ως εκπαιδευτές στις επιχειρήσεις τους καθώς και εκπαιδευτές σε ιδρύματα αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (επίπεδο 4 & 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων).

Στο σχέδιο συμμετέχουν επτά εταίροι από τέσσερεις  χώρες. Επικεφαλής εταίρος του σχεδίου είναι η Περιφέρεια Κρήτης και ειδικότερα η Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε.Ρεθύμνης / Τμήμα ΔΒΜ, Μάθησης Παιδείας και Απασχόλησης ενώ ως εταίροι συμμετέχουν: το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης για την Απασχόληση – EΚΚΑ (Ελλάδα), SQLearn(Ελλάδα), LDIUG- (Γερμανία), CentroMachiaveli-CM– (Iταλία), Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ) και το Πανεπιστήμιο Valladolidτης Ισπανίας.

Στη διαδικτυακή συνάντηση από πλευράς Περιφέρειας Κρήτης συμμετείχαν οι: κ. Χαράλαμπος-Νικόλαος Πίτερης και η κα Ελένη Τζωρτζάκη που στηρίζει την υλοποίηση του έργου.