Εναρκτήρια συνάντηση καινοτόμου ευρωπαϊκού σχεδίου με τίτλο: «DTRaIN – Καινοτομία για τον αγροδιατροφικό τομέα».

Το τμήμα Δια Βίου μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης  της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ρεθύμνου και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης για την Απασχόληση – EΚΚΑ,  που εδρεύει στο Ρέθυμνο, συνδιοργάνωσαν την 1η συνάντηση του ευρωπαϊκού σχεδίου «DTRAIN» στο Ρέθυμνο, στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2019.

Το σχέδιο  χρηματοδοτείται στο πλαίσιο των Στρατηγικών Συμπράξεων του τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του προγράμματος ERASMUS+ 2019. Εθνική Μονάδα παρακολούθησης του σχεδίου είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).      

Το ευρωπαϊκό σχέδιο «DTRaIN», στοχεύει στην αναζωογόνηση της παραγωγής στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής των περιφερειών εταίρων, προωθώντας την απόκτηση δεξιοτήτων υψηλής ποιότητας για τη διαχείριση του προσωπικού και των επιχειρηματιών που εργάζονται στον τομέα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, θα αναπτυχθεί ένα καινοτόμο επαγγελματικό προφίλ βασισμένο στην "Σχεδιαστική Σκέψη", το οποίο θα οδηγήσει σε ένα πρόγραμμα προσόντων για την επικύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τις συστάσεις του ECVET και σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17024.

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι «DTRaIN» του έργου είναι:

  • Ο σχεδιασμός ενός προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και ανάπτυξη εκπαιδευτικού πλαισίου για τους επαγγελματίες στον τομέα των γεωργικών ειδών διατροφής οι οποίοι  είναι πρόθυμοι να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους με μια νέα προσέγγιση που αναφέρεται στη Σχεδιαστική Σκέψη.
  • Ο σχεδιασμός ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού μοντέλου βασισμένου σε μια προσέγγιση με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο, σε ένα ανοικτό δυναμικό περιβάλλον, η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού με βάση το εκπαιδευτικό μοντέλο και η ανάπτυξη του σχήματος προσόντων.

Η ομάδα στόχος και οι χρήστες του εκπαιδευτικού υλικού θα είναι επαγγελματίες που διαχειρίζονται προσωπικό σε αγροδιατροφικές επιχειρήσεις που λειτουργούν ως εκπαιδευτές στις επιχειρήσεις τους καθώς και εκπαιδευτές σε ιδρύματα αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (επίπεδο 4 & 5 του ΕΠΠ).

Στο σχέδιο συμμετέχουν επτά εταίροι από τέσσερεις  χώρες ειδικότερα: Η Περιφέρεια Κρήτης ως επικεφαλής εταίρος, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης για την Απασχόληση – EΚΚΑ (Ελλάδα), SQLearn(Ελλάδα), LDIUG- (Γερμανία), CentroMachiaveli-CM– (Iταλία), Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ) και το Πανεπιστήμιο Valladolidτης Ισπανίας.