Εναρκτήρια συνάντηση καινοτόμου ευρωπαϊκού σχεδίου με τίτλο: «Τρισδιάστατη Εκτύπωση στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (3D Printing in VET)».

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) και το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης (ΕΕLI) που εδρεύει στο Ρέθυμνο, συνδιοργάνωσαν την εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού σχεδίου «3DPrintinginVETστο Ρέθυμνο στις 11 και 12 Νοεμβρίου 2019.

Το σχέδιο  χρηματοδοτείται στο πλαίσιο των Στρατηγικών Συμπράξεων του τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του προγράμματος ERASMUS+ 2019. Εθνική Μονάδα παρακολούθησης του σχεδίου είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).      

Στόχος του προγράμματος «Τρισδιάστατη εκτύπωση στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (3D Printingin VET)» είναι η εισαγωγή και η χρήση της τρισδιάστατης εκτύπωσης στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ελλάδα. Για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, η κοινοπραξία του σχεδίου θα διερευνήσει την υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με τις δομές κατάρτισης και τα υλοποιούμενα προγράμματα στις συμμετέχουσες χώρες του σχεδίου και θα αναπτύξει ένα ιδιαίτερα καινοτόμο, διεθνώς ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη χρήση της τρισδιάστατης εκτύπωσης στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Το πρόγραμμα θα αφορά την εκπαίδευση εκπαιδευτών που εργάζονται στην εκπαίδευση ενηλίκων και στην επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Επιπρόσθετα ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της επάρκειας των υφιστάμενων πρακτικών κατάρτισης στον τομέα και η προώθηση της κατάρτισης των εκπαιδευτών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) στη χρήση της τρισδιάστατης εκτύπωσης σε διάφορα μαθήματα που διδάσκονται σε ΕΠΑΛ, ΙΕΚ και ΚΔΒΜ.

Στο σχέδιο συμμετέχουν οκτώ εταίροι από έξι χώρες με εμπειρία στην εκπαίδευση της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Ειδικότερα: το ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ – ΠΕΡΙΦΕ-ΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ – Συντονιστής εταίρος) και το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΕLI) από την Ελλάδα, το KARLSRUHERINSTITUTFUERTECHNOLOGIE (KIT- Γερμανία), το CENTROINTERNAZIONALPERLAPROMOZIONEDELL’ EDUCAZIONEELOSVILUPPOASSOCIAZIONE (CEIPES- Ιταλία), το EscolaTecnicadeImagemeComunicacaoAplicada (ETIC- Πορτογαλία), το UNIVERSITATELEMATICAINTERNAZIONALE(UNINETTUNO- Ιταλία), τοWYZSZASZKOLAEKONOMIIIINNOWACJIWLUBLINIE (WSEI- Πολωνία) και το INERCIADIGITALSL (INERCIA- Ισπανία).

Κατά τη διάρκεια του σχεδίου θαπραγματοποιηθείέρευνα για τις δεξιότητες και ικανότητες των εκπαιδευτών ΕΕΚ στην εκπαίδευση της τρισδιάστατης εκτύπωσης, ανάπτυξη ολοκληρωμένου προγράμματος σπουδών, ανάπτυξη διδακτικού υλικού πολυμέσων, ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων και εφαρμογών ΤΠΕ, υλοποίηση πιλοτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις συμμετέχουσες χώρες. Στο τέλος του προγράμματος, το Σεπτέμβριο του 2020, το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ως συντονιστής του σχεδίου, θα οργανώσει την τελευταία εκδήλωση διάδοσης των αποτελεσμάτων του σχεδίου. 

Στην εναρκτήρια συνάντηση συμμετείχαν τα στελέχη του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ: κ. Νικολουδάκης Γεώργιος οικονομικός υπεύθυνος του προγράμματος και ο προϊστάμενος τμήματος ΔΒΜ, Παιδείας και Απασχόλησης, κ. Πίτερης Χαράλαμπος-Νικόλαος ενώ από το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης (ΕΕLI), η κα Ροδοπούλου Καλλιόπη και η κα Ζερβάκη Γεωργία.