«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Άρθρα

Ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων - Εξετάσεις πιστοποίησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών, έχει τη δυνατότητα σ΄όσους το επιθυμούν, να εκδόσει ηλεκτρονικά το σχετικό παράβολο προς το ΥΑΑ&Τ, χωρίς κανένα επιπρόσθετο κόστος. 

                                                                                                                                                  ΧΡΗΣΙΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ                                                                           (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΑ&Τ ) DEMO ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ο.Χ.Γ.Φ)           ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ Ο.Χ.Γ.Φ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ (e-Παράβολο)                                     ΝΕΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Ο.Χ.Γ.Φ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)                                  ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ                 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ                                                                                           ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 
 
"Το ύψος του τέλους συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στα θέματα του Παραρτήματος Β του Ν. 4036/2012 (Α΄ 8), όπως κάθε φορά ισχύει, ορίζεται σε είκοσι πέντε ευρώ (25 €)".
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.