Ανακοίνωση ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα VOUCHER ανέργων αποφοίτων Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ

 

Ο ΟΑΕ∆, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης µε τίτλο «Επιταγή διασύνδεσης µε την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12/2014), ανακοίνωσε ότι: Τα στοιχεία των Παρόχων Κατάρτισης της ανωτέρω Πράξης βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr. Όλοι οι ωφελούµενοι θα πρέπει να επιλέξουν ΑΜΕΣΑ και το αργότερο µέχρι τις 29/05/2015 τους παρόχους µε τους οποίους θα συνεργαστούν. Με τη χρήση του αριθµού ΚΑΥΑΣ τους (δεν εκδίδεται επιταγή κατάρτισης) θα γίνει από τον πάροχο της επιλογής τους ο έλεγχος των στοιχείων τους, προκειµένου να ενεργοποιηθεί η ΕΠΙΤΑΓΗ τους. ∆ΕΝ θα δοθεί παράταση. 

Περισσότερες πληροφορίες: ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, Πάροχος Κατάρτισης, Ηγ. Γαβριήλ 103-105 Ρέθυμνο, τηλ. 2831040052, 2831040050, 2831340714 http://www.kekaper.gr/