«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Μερική ανάκληση και τροποποίηση των όρων της με αριθμό 12/2014 πρόσκλησης ΟΑΕΔ με τίτλο «Επιταγή διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ»

Με την με αριθμό. 12/2014 Πρόσκληση του ΟΑΕΔ, προκηρύχθηκε το έργο «Επιταγή διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ».

Προκειμένου να επιτευχθεί η αύξηση του αριθμού των ωφελουμένων, να διευρυνθεί ο αριθμός των Παρόχων  κατάρτισης που μπορούν να συμμετέχουν στην παρούσα πρόσκληση και να επιτευχθεί η συνάφεια της θέσης πρακτικής με την ειδικότητα των ωφελούμενων, αποφασίσθηκε η μερική ανάκληση και τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης ως εξής:

ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥΣ

1. Καταργείται η «Συμβουλευτική» μέσω εταιρειών οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και η συμμετοχή μελών ΔΕΠ ως project managers καθώς και το αντίστοιχο κόστος. Η σύζευξη των ωφελουμένων με τις κατάλληλες θέσεις πρακτικής, θα γίνεται από τους  Παρόχους Κατάρτισης οι οποίοι θα αναλάβουν και την Κατάρτιση. Ως εκ τούτου δεν απαιτείται κοινοπραξία μεταξύ Παρόχων Κατάρτισης ή/ και Παρόχων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.

2. Στην Πρόσκληση θα συμμετέχουν μόνο μεμονωμένοι Πιστοποιημένοι Πάροχοι Κατάρτισης. Οι Πάροχοι Κατάρτισης θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον μία “ίδια δομή” στην κάθε Περιφέρεια που αποφασίζουν να δραστηριοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος. Επίσης κάθε Πάροχος Κατάρτισης θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τρία (3) άτομα προσωπικό με εξαρτημένη εργασία πλήρους απασχόλησης, τα τελευταία τρία χρόνια ( 2012, 2013, 2014) κατά μέσο όρο (εκ των οποίων το ένα (1) τουλάχιστον πτυχιούχος ΑΕΙ (Πανεπιστημιακού η Τεχνολογικού τομέα).

3. Εξάλειψη του κατώτατου ορίου κύκλου εργασιών σε συναφή αντικείμενα ως κριτήριο επιλογής για τους Παρόχους Κατάρτισης.

4. Η σύζευξη των ωφελουμένων με τις θέσεις πρακτικής άσκησης θα πρέπει να γίνεται από

κατάλληλο προσωπικό των παρόχων κατάρτισης με πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστημιακού η

Τεχνολογικού τομέα) και εργασιακή εμπειρία σε συναφή αντικείμενα.

ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

5. Δεδομένου του χρόνου που υπολείπεται για την υλοποίηση της δράσης και των περιορισμών που τίθενται από το ΕΣΠΑ, οι συνολικές ώρες κατάρτισης γίνονται 600, εκ των οποίων οι 120 ώρες Θεωρία και οι 480 Πρακτική, και διαμορφώνονται αναλόγως τα θεματικά αντικείμενα της κατάρτισης.

6. Αυξάνεται το ΜΩΚ του εκπαιδευτικού επιδόματος σε 4 ευρώ/ώρα.

7. Ως επακόλουθο των ανωτέρω η αξία της επιταγής κατάρτισης διαμορφώνεται στα 1680 ευρώ

( 600 χ 2,80 ) και το εκπαιδευτικό επίδομα στα 2400 ευρώ ( 600 χ 4,00) .

8. Προβλέπεται συνάφεια των πτυχίων των ωφελουμένων με τις θέσεις πρακτικής άσκησης

ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

9. Όλοι οι επιλέξιμοι αιτηθέντες, εν δυνάμει ωφελούμενοι, θεωρούνται ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ.

Κατόπιν των ανωτέρω:

Την Πέμπτη 09/04/2015 θα ανακοινωθεί η τροποποίηση της πρόσκλησης η οποία θα δίνει την δυνατότητα στους εν δυνάμει παρόχους να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέχρι τις 30/04/2015.

Τα τελικά αποτελέσματα των παρόχων θα ανακοινωθούν στις 07/05/2015

Άμεσα θα ανακοινωθεί το νέο Μητρώο των Ωφελούμενων Ανέργων.

Οι επιταγές κατάρτισης θα εκδοθούν έως 30/04/2015 και θα έχουν ισχύ έως 29/05/2015.

Επισημαίνουμε ό τι σύμφωνα με το άρθρο 9 της Πρόσκλησης  «οι ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν µε ελεύθερη βούληση τον πάροχο κατάρτισης µε γνώμονα τα προσφερόμενα  προγράμματα, την αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και τις προσδοκίες τους, χωρίς η κρίση και η απόφασή τους να επηρεάζεται από παραπλανητικές και καταχρηστικές πρακτικές προσέλκυσης και τυχόν παροχές, µη σχετικές µε το αντικείμενο κατάρτισης και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους».

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), μετά από τις ανωτέρω ρυθμίσεις, συμμετέχει ως Πάροχος Κατάρτισης στην υλοποίηση του προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες: ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, Ηγ. Γαβριήλ 103-105 Ρέθυμνο, τηλ. 2831040042, 2831040050

Πηγή: http://www.oaed.gr/images/APASXOLHSH/vcherpaiedia.pdf

Πλήρες κείμενο της πρόσκλησηςhttp://www.oaed.gr/images/KATARTISI/09042015/tropopoihshprosklhshsaeitei.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.