«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Δράσεις Συμβουλευτικής

Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – Υποστήριξη

 

α) Σχέδιο Δράσης Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «ΗΛΙΟΣ» (υλοποιήθηκε στο Νομό Ρεθύμνου κατά τη χρονική περίοδο 2003 – 2004): Βασικός στόχος του Σχεδίου ήταν η κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία, η άρση των διακρίσεων, η ενδυνάμωση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων για την κοινωνική και επαγγελματική ενσωμάτωση των ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, προκειμένου μετά την ολοκλήρωση της παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών να ενταχθούν σε μια ή περισσότερες παρεμβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.

Στο Σχέδιο Δράσης συμμετείχαν συνολικά εκατόν είκοσι (120) ωφελούμενοι ευπαθών κοινωνικά ομάδων (άτομα με ψυχικές ασθένειες που διαβιούν εκτός ιδρυμάτων, παλιννοστούντες, μετανάστες, ανήλικοι παραβάτες, ειδικές κατηγορίες γυναικών που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό, μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών, λοιπές κατηγορίες ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας).

 

β) Σχέδιο Δράσης «ΙΣΟΚΡΑΤΙΑ» για την εξασφάλιση «ολοκληρωμένων παρεμβάσεων υπέρ του γυναικείου πληθυσμού» που υλοποιήθηκε στο Νομό Ρεθύμνου κατά τα έτη 2004-2006. Σκοπός του σχεδίου ήταν η βελτίωση της πρόσβασης, της κοινωνικής στήριξης και της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας σε τοπικό επίπεδο μέσα από την παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης πληροφόρησης, συμβουλευτικής και κοινωνικής στήριξης.

Στόχος του σχεδίου  ήταν η ενδυνάμωση εξήντα πέντε (65)ανέργων γυναικών, η προετοιμασία για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας καθώς επίσης και η υποστήριξή τους για την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και η προώθησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε μία ή περισσότερες παρεμβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.

Πιο συγκεκριμένα, στόχος του σχεδίου δράσης ήταν η εξασφάλιση ότι κάθε γυναίκα παράλληλα με τις ενέργειες εξειδικευμένης πληροφόρησης, συμβουλευτικής και κοινωνικής στήριξης θα επωφελείται και άλλων ενεργειών όπως για παράδειγμα κατάρτισης, εναλλασσόμενης κατάρτισης, ή θα συμμετέχει σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ή / και σε ενέργειες προώθησης της απασχόλησης.

 

γ) Σχέδιο Δράσης  Σ.Υ.Υ. «Ορίζοντες Απασχόλησης» (2006-2008): Βασικός στόχος του  Σχεδίου Δράσης υπήρξε η παροχή πολυεπίπεδης στήριξης σε ευπαθείς ομάδες [Μακροχρόνια άνεργες >45 , Ειδικές κατηγορίες γυναικών που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό, Παλιννοστούντες, Μετανάστες, Ειδικές πολιτισμικές ομάδες (τσιγγάνοι), Φυλακισμένους, Λοιπές κατηγορίες ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας (ομάδες υψηλού κινδύνου)] για την κοινωνική, πολιτισμική, οικονομική ένταξή τους, καθώς και ένταξή τους σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Το πρόγραμμα στόχευε στον προσδιορισμό των επαγγελματικών στόχων και προσόντων τους, στη βελτίωση των τρόπων αναζήτησης εργασίας και των συνθηκών απασχόλησης τους, την ένταξη σε βιώσιμες θέσεις απασχόλησης και τη διατήρηση των θέσεων αυτών καθώς και την ένταξή τους σε προγράμματα κατάρτισης. Έμφαση επίσης δόθηκε στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και την κινητοποίηση των τοπικών φορέων.

 

δ) Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «ΕΡΓΑΝΗ» (Περίοδος υλοποίησης 2004-2007):

Σκοπός του σχεδίου ήταν η τοπική ανάπτυξη μέσω της βελτίωσης και αύξησης της απασχόλησης, σε περιοχές ή τομείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, καθώς και για ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, σε τοπική κλίμακα, που αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού (210 ωφελούμενοι). Ο σκοπός αυτός επετεύχθη μέσω της δημιουργίας συνθηκών που επέτρεψαν την αύξηση της απασχολησιμότητας, την κοινωνική ένταξη, την προώθηση ίσων ευκαιριών για όλους και την ενσωμάτωση ειδικών πληθυσμιακών ομάδων στην αγορά εργασίας με το συνδυασμό ενεργειών συμβουλευτικής υποστήριξης, κατάρτισης, επανακατάρτισης και επιδότησης της απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης.

 

ε) «Ολοκληρωμένη παρέμβαση αστικής ανάπτυξης στο Ν.Α. τμήμα της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου» (περίοδος υλοποίησης 2006-2008): Από το πρόγραμμα επωφελήθηκαν 80 άνεργοι ή / και άτομα ευπαθών ομάδων. Στόχος του σχεδίου υπήρξε η προετοιμασία τους για την προώθηση σε επιμέρους δράσεις (προκατάρτιση, κατάρτιση, απασχόληση), βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και αναγκών τους. Βασικός στόχος της Συμβουλευτικής του Σχεδίου ήταν μέσω της ενδυνάμωσης, της πληροφόρησης και της εμψύχωσης των ωφελουμένων, να επιτευχθεί η αύξηση της απασχολησιμότητας και της επιχειρηματικότητας. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προώθηση ίσων ευκαιριών για όλους, στην κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, καθώς και στην προσαρμοστικότητα στις σύγχρονες ανταγωνιστικές και απαιτητικές συνθήκες της περιοχής.

 

στ)  Θερμοκοιτίδα για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας (EQUAL) [(2005-2007/ Μέτρο 2.2 «Ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας» του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πνεύματος»].

Ομάδες στόχοι του Έργου:

  • Γυναίκες (άνεργες και εργαζόμενες-μέλη γυναικείων συνεταιρισμών)
  • Άτομα με αναπηρία και
  • Άνεργοι άνω των 45 ετών

Το Έργο υλοποιήθηκε από την Α.Σ. ΚΡΗ.Κ.Ο.Σ (Κρητική Κοινωνική Οικονομική Σύμπραξη) που αποτελείται από 14 φορείς - εταίρους της Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίοι καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών, αναπτυξιακών, επιστημονικών και εκπαιδευτικών φορέων δημιουργώντας ένα συνεκτικό σύνολο στο οποίο συντίθεται οι διαφορετικές εμπειρίες και η τεχνική εξειδίκευση.

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.