«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Σύντομο Ενημερωτικό Σημείωμα Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΚΡΗΤΗΣ

 

Σύμφωνα με το Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/2010, άρθρο 3) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», η περιφέρεια της Κρήτης, ανήκει  στο δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ειδικότερα τα όργανα της περιφέρειας Κρήτης ασκούν τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας.

Η άσκηση των αρμοδιοτήτων τους οριοθετείται από τις σχετικές διατάξεις των νόμων και των κανονιστικών διατάξεων της διοίκησης.

Κατά την άσκησή τους λαμβάνονται υπόψη:

§  Οι εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές τους.

§  Η ανάγκη συνεργασίας και συντονισμού με άλλες τοπικές ή δημόσιες αρχές και οργανισμούς.

§  Οι διαθέσιμοι πόροι για την κάλυψη των αρμοδιοτήτων και η ανάγκη να διασφαλισθεί η επωφελής και αποτελεσματική χρήση τους, καθώς και η ισόρροπη κατανομή τους.

§  Η ανάγκη οργάνωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια και η ποιότητά τους, η διαφάνεια και η ισονομία, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και

§  Η ανάγκη αειφόρου ανάπτυξης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

 

Αναλυτικότερα οι αρμοδιότητες της Περιφέρειας Κρήτης  αφορούν τους τομείς:

1)      Προγραμματισμού – Ανάπτυξης

2)      Γεωργίας – Κτηνοτροφίας – Αλιείας, στους οποίους περιλαμβάνονται, ιδίως:

a.     Υποτομέας Προγραμματισμού

b.     Υποτομέας Γεωργίας

c.     Υποτομέας Κτηνοτροφίας

d.     Υποτομέας Αλιείας

 

3)      Φυσικών Πόρων – Ενέργειας – Βιομηχανίας, στους οποίους περιλαμβάνονται, ιδίως:

a.     Υποτομέας Διαχείρισης Υδάτων

b.     Υποτομέας ορυκτού πλούτου

c.     Υποτομέας Ενέργειας

d.     Υποτομέας Βιομηχανίας και Βιοτεχνίας

 

4)      Απασχόλησης – Εμπορίου – Τουρισμού

 

5)      Μεταφορών–Επικοινωνιών

 

6)      Έργων - Χωροταξίας – Περιβάλλοντος

 

7)      Υγείας

 

8)      Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού

 

9)      Πολιτικής Προστασίας και Διοικητικής Μέριμνας

 

Περιγραφικά οι αρμοδιότητες αναφέρονται ως εξής:

1.      Ο περιφερειακός αναπτυξιακός σχεδιασμός, η προώθηση των εθνικών στρατηγικών στόχων, ο επιχειρησιακός προγραμματισμός, η παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων και της αναπτυξιακής πορείας της Περιφέρειας.

2.      Η λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, η μέριμνα για τη μελέτη και ανάπτυξη της χωροταξικής κατανομής των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στην περιφέρεια.

3.      Ο σχεδιασμός, προγραμματισμός, συντονισμός των τεχνικών έργων.

4.      Η κατάρτιση ετήσιων και πολυετών περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία. Η ενημέρωση των αγροτών και η εν γένει εξυπηρέτησή τους.

5.      Η εκπόνηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του περιφερειακού προγράμματος διά βίου μάθησης και η σύνδεση του με την απασχόληση.

6.      Η έρευνα αγοράς εργασίας και η σύνδεση της παρεχόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με τις αναπτυξιακές ανάγκες και δυνατότητες της Περιφέρειας Κρήτης.

7.      Η συμμετοχή και υλοποίηση προγραμμάτων δράσεων και πρωτοβουλιών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.

8.      Η κατάρτιση προγραμμάτων για τον τουριστικό σχεδιασμό καθώς και η τουριστική ανάπτυξη και προβολή της περιφέρειας Κρήτης.

9.      Η παρακολούθηση θεμάτων εμπορίου.

10.  Η μέριμνα προνοιακού χαρακτήρα, που αφορούν την οικογένεια, το παιδί, τους ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες και ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες. Η διεξαγωγή ερευνών για την πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία της κοινωνίας.

11.  Η ενίσχυση και η προαγωγή του αθλητισμού και του πολιτισμού.

12.  Η διαφύλαξη και η βελτίωση της υγείας και της ευεξίας του πληθυσμού καθώς και η λήψη μέτρων σε θέματα δημόσιας υγιεινής.

13.  Ο συντονισμό και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών. Η εκπόνηση προγραμμάτων αντιπυρικής προστασίας δασικών εκτάσεων, ο σχεδιασμός και η μελέτη μεθόδων και μέσων για την πρόληψη και καταστολή τους.

14.  Η διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας και διαχείρισης των δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) της Περιφέρειας.

 

Τμήμα Δια Βίου Μάθησης

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 149 «Οργανισμός Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ 242/27-12-2010), το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) ανήκει στο τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης  της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε Ρεθύμνης της Γενικής Δ/νσης Περιφέρειας Κρήτης (ΠΔ 149/άρθρ. 22, παρ. δγ).    

 

Το Τμήμα Διά Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης ασκεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, ιδίως τις αρμοδιότητες σε θέματα παιδείας, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες κατά την κείμενη νομοθεσία και οφείλει να απευθύνεται στη Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Εμπορίου της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση θεμάτων των αρμοδιοτήτων του. Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες του αναφέρονται σε:

§  Την έγκριση σχολικών εκδρομών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

§  Τη συγκρότηση σχολικών εφορειών, που λειτουργούν στις σχολικές μονάδες εκκλησιαστικής εκπαίδευσης.

§  Τη μέριμνα διασφάλισης της ηλεκτρονικής διασύνδεσης με τη Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Εμπορίου.

§  Την έγκριση της αδελφοποίησης σχολείων της χώρας με σχολεία της αλλοδαπής, της συνεργασίας αυτών, καθώς και της συμμετοχής μαθητών σε διεθνείς μαθητικές συναντήσεις.

§  Τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης, Χορού και Κινηματογράφου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

§  Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης είναι αρμόδιο ιδίως για όλες τις διοικητικές εργασίες και πράξεις που αφορούν τη Διεύθυνση και τα τμήματά της.

§  Τη λειτουργία πιστοποιημένων Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 

 

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου

Σύμφωνα με τον Ν. 3879 περί «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 163/21-9-2010), ορίζεται ότι φορέας παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης[1]είναι τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακών Ενοτήτων (Κ.Ε.Κ).

Ειδικότερα, το πιστοποιημένο Κ.Ε.Κ. της Ν.Ε.Λ.Ε. της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρεθύμνης μετονομάστηκε με την αρ. Γ/ΟΙΚ/630/6-4-2011 (Ν.3879, αρ.23, παρ.4) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης από Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρεθύμνης – Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης, Κ.Ε.ΚΑ.Ν.Α.Ρ.- ΝΕΛΕ  σε Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης, ενώ διατήρησαν την υποδομή και τα μέσα και λειτουργούν με τους όρους και τις προϋποθέσεις που πιστοποιήθηκαν από το Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και έχει ως νόμιμο εκπρόσωπο την Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης- Π.Ε Ρεθύμνης Κα Μαρία Λιονή(Γ/ΟΙΚ/ 630/6-4-2011).Το  Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ εντάσσεται  στο πλαίσιο της λειτουργίας της Περιφέρειας Κρήτης , σύμφωνα με την εθνική ή την κοινοτική νομοθεσία και σκοπό έχει την παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης[2]).

Σύμφωνα με το νόμο Ν.3879 σκοπός είναι η ανάπτυξη της δια βίου μάθησης, μέσω της αναγνώρισης εναλλακτικών εκπαιδευτικών διαδρομών, της δικτύωσης των φορέων δια βίου μάθησης και της διασφάλισης της διαφάνειας και της ποιότητας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η διασύνδεση της δια βίου μάθησης με την απασχόληση τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας των ατόμων και γενικότερα η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

 

 

 

Η δημιουργία του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. περιλαμβάνεται στο καταστατικό του νομικού προσώπου με αποκλειστικό αντικείμενο δράσεως του την παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και συναφών προς αυτήν δραστηριοτήτων (έρευνες-μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικά βοηθήματα για τους καταρτιζόμενους τους, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα, κοινοτικές Πρωτοβουλίες, δράσεις προώθησης και υποστήριξης της Απασχόλησης) Αριθ. Οικ. 110327 {ΦΕΚ 230/ 21-2-2005} .

Σύμφωνα με το Ν.3879 περί «Ανάπτυξη Δια Βίου Μάθησης και Λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 163/21-9-2010 Αρθ.13, παρ.1) το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ έχει οργανωτική διάρθρωση που περιλαμβάνει λειτουργίες διοίκησης, σχεδιασμού της εφαρμογής και εφαρμογής προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, διοικητικό, επιστημονικό ή τεχνικό και εκπαιδευτικό προσωπικό αντίστοιχο προς τις λειτουργίες αυτές, τη χρήση κτηριακής υποδομής, η οποία είναι σύμφωνη με τον κτηριοδομικό κανονισμό, καθώς και εξοπλισμό, που εξυπηρετούν τις  παραπάνω λειτουργίες τους, εφαρμόζουν πιστοποιημένα προγράμματα  συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και συμβουλευτικής(3) που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επαγγελματικά περιγράμματα εφόσον υπάρχουν, και χρησιμοποιούν εκπαιδευτές με ανάλογες γνώσεις ή και εμπειρία.

 

Στελεχιακό  Δυναμικό

Αρμόδιος φορέας για την πιστοποίηση, την τακτική αξιολόγηση και την αδειοδότηση του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. είναι ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματισμού (ΕΟΠΠΕΠ)   ο οποίος αποτελεί τον εθνικό φορέα  πιστοποίησης των δομών, των επαγγελματικών περιγραμμάτων, των προγραμμάτων και των εκπαιδευτών των φορέων της αρχικής και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και γενικότερα της μη τυπικής εκπαίδευσης, περιλαμβανομένης της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και τη πιστοποίηση των φορέων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και των στελεχών τους. Σύμφωνα με την Γνωμοδότηση του ΦΕΚ 434/ 23-2-2012 το ανθρώπινο δυναμικό του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ  διακρίνεται σε Διοικητικό προσωπικό, εκπαιδευτές και λοιπούς συνεργάτες. Οι εκπαιδευτές οι οποίοι περιλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό προσωπικό του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. ,  είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Εκπαιδευτών του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π).

 

 

 

(3) «Δια βίου συμβουλευτική»: Η επιστημονική βοήθεια, στήριξη και ενδυνάμωση που παρέχεται στα άτομα στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, έτσι ώστε να προσδιορίζουν και να επιτυγχάνουν τους προσωπικούς και τους επαγγελματικούς στόχους τους.

 

Πιστοποιημένα Στοιχεία Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Σύμφωνα με την βεβαίωση Πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ με αριθμό πρωτοκόλλου 13602/28-6/12 το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.(κωδ. 12131180) διαθέτει την Κεντρική Δομή (Ηγουμένου Γαβριήλ 103-105, 74100 Ρέθυμνο) και το Παράρτημα Μυσσιρίων (74100 Ρέθυμνο) που εξειδικεύονται στα εξής θεματικά πεδία:

§  Περιβάλλοντος

§  Υγείας & πρόνοιας

§  Πολιτισμού & Αθλητισμού

§  Παιδαγωγικά

§  Οικονομίας & Διοίκησης

§  Πληροφορικής

§  Τουριστικά & Παροχής υπηρεσιών

§  Αγροτικά

§  Τεχνικά & Μεταφορών

 

Όσον αφορά την κτιριακή υποδομή και την Διοικητική διάρθρωση της Κεντρικής Δομής:

 

Αίθουσες Διδασκαλίας

Αίθουσες

Πληροφορικής

Σύνολο

Αριθμός Αιθουσών

1

1

2

Δυναμικότητα αιθουσών

24

25

49

 

Διευθυντής ΚΕΚ: ΔΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Διευθυντής Κατάρτισης: ΠΙΤΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Υπεύθυνος Κοινωνικά Ευάλωτων Ομάδων:ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Συντονιστής Ενεργειών Κατάρτισης: ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

 

Καθώς και του παραρτήματος Μυσσιρίων:

 

Αίθουσες Διδασκαλίας

Αίθουσες

Πληροφορικής

Σύνολο

Αριθμός Αιθουσών

1

1

2

Δυναμικότητα αιθουσών

16

25

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1]Με τον όρο «Δια βίου μάθηση» εννοούνταιόλες οι μορφές μαθησιακών δραστηριοτήτων στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, που αποσκοπούν στην απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη του ατόμου, στην κοινωνική συνοχή, στην ανάπτυξη της ικανότητας ενεργού συμμετοχής στα κοινά και στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη. Μορφές «Δια βίου μάθησης» είναι η τυπική καθώς και η μη τυπική εκπαίδευση. Η «Τυπική εκπαίδευση» αφορά την εκπαίδευση που παρέχεται στο πλαίσιο του τριβάθμιου εκπαιδευτικού συστήματος ,  που οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο από τις δημόσιες αρχές και αποτελεί μέρος της διαβαθμισμένης εκπαιδευτικής κλίμακας ενώ η «Μη τυπική εκπαίδευση» αφορά εκείνη την εκπαίδευση που παρέχεται σε οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο. Η δεύτερη περιλαμβάνει λειτουργίες που ασκούνται στο πλαίσιο του εθνικού δικτύου Δια Βίου Μάθησης οι οποίες διακρίνονται σε βασικές και υποστηρικτικές.

[2]Νόμος 3879 (ΦΕΚ 163/21-9-2010, αρ.7) «Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση»: Η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού που συμπληρώνει, εκσυγχρονίζει ή και αναβαθμίζει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες αποκτήθηκαν από τα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης ή από επαγγελματική εμπειρία με στόχο την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας και την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.

 

 

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.