«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Στελέχη Συμβουλευτικής μέσω ατομικών συνεδριών / Σύμβουλοι

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης– Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-Περιφέρειας Κρήτης) στο πλαίσιο των προσκλήσεων 2/2019 και 3/2019 προτίθεται να πραγματοποιήσει ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής στους επιτυχόντες ωφελούμενους στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Τις ατομικές συνεδρίες θα πραγματοποιήσουν στελέχη συμβουλευτικής μέσω ατομικών συνεδριών. Ειδικότερα:

1.1.Στελέχη Συμβουλευτικής μέσω ατομικών συνεδριών / Σύμβουλοι
Συμβουλευτική μέσω ατομικών συνεδριών δύναται να παρέχουν:

A. Οι ενταγμένοι στο Μητρώο Σ.Υ.Υ. – Υπομητρώο Στελεχών βασικών Σ.Υ.Υ του ΕΟΠΠΕΠ σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 113709/ΦΕΚ 1821/23-12-2005 όπως κάθε φορά ισχύει. Το συνολικό κόστος (περιλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών) ανά συνεδρία ανέρχεται σε 30€.
ή εναλλακτικά και έπειτα από σύμφωνη γνώμη του ΕΟΠΠΕΠ, συμβουλευτική μέσω ατομικών συνεδριών δύναται να παρέχουν:

Β. Οι κάτοχοι εξειδικευμένων προσόντων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πιστοποιημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα «Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού/Σταδιοδρομίας», ως εξής:

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό
Προσανατολισμό / Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, ή σε άλλη συναφή Επιστήμη με
εξειδίκευση στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό ή Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με Διδακτορικό στο πεδίο της Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού /Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό / Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ή πτυχίο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (τέως Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (πρώην Τμήμα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού). Το συνολικό κόστος (περιλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών) ανά συνεδρία ανέρχεται σε 30 €.

Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με επιμόρφωση διακοσίων πενήντα (250) τουλάχιστονδιδακτικών ωρών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό / Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και διετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία πλήρους απασχόλησης ή Πρακτική άσκηση διάρκειας διακοσίων (200) τουλάχιστον ωρών στην παροχή σχετικών υπηρεσιών, στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα. Το συνολικό κόστος(περιλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών) ανά συνεδρία ανέρχεται σε 30 €.

ή
Γ. Απασχολούμενοι αποκλειστικά ως Σύμβουλοι στον Πάροχο με σχέση εξαρτημένης εργασίας, οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα τα οποία περιγράφονται στην υπ’ αριθ. ΚΥΑ 113709 (ΦΕΚ 1821)/23-12-2005 «Σύστημα Πιστοποίησης Στελεχών Σ.Υ.Υ», όπως κάθε φορά ισχύει. Το μηνιαίο κόστος μισθοδοσίας (περιλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το γινόμενο: αριθμός συνεδριών που υλοποιήθηκαν εντός εκάστου μήνα από το Σύμβουλο Χ 30,00 €.

ή
Δ. Απασχολούμενοι στον Πάροχο με σχέση εξαρτημένης εργασίας, με αντικείμενο εργασίας εκτός της συμβουλευτικής, οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα τα οποία περιγράφονται στην υπ’ αριθ. ΚΥΑ 113709 (ΦΕΚ 1821)/23-12-2005 «Σύστημα Πιστοποίησης Στελεχών Σ.Υ.Υ», όπως κάθε φορά ισχύει. Σε αυτήν την περίπτωση οι συνεδρίες συμβουλευτικής θα πρέπει να πραγματοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας και το συνολικό κόστος (περιλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών) ανά συνεδρία ανέρχεται σε 30 €.
Αντικατάσταση στελέχους συμβουλευτικής / συμβούλου επιτρέπεται κατά τη διάρκεια υλοποίησης των υπηρεσιών της δράσης με στέλεχος / σύμβουλο αντίστοιχων προσόντων.

1.2.Όροι υλοποίησης ατομικών συνεδριών

Για τη μεθοδολογία υλοποίησης των ατομικών συνεδριών λαμβάνονται υπ’ όψιν οι βασικές αρχές του κώδικα δεοντολογίας στην παροχή των ως άνω υπηρεσιών (www.eoppep.gr) σε συνδυασμό με τους περιορισμούς και τους ειδικούς όρους υλοποίησης της δράσης σύμφωνα με την παρούσα.

Το στέλεχος συμβουλευτικής / σύμβουλος συντάσσει έκθεση με τη μεθοδολογία προσέγγισης των στόχων της συμβουλευτικής στο πλαίσιο της παρούσας ανά συνεδρία και διαθέτει στον Πάροχο για αναπαραγωγή και διανομή στους ωφελούμενους υλικό που σχετίζεται με τις θεματικές συνεδριών.

Ο αριθμός ατομικών συνεδριών που αντιστοιχεί στον κάθε ωφελούμενο είναι δύο (2) οι οποίες κατανέμονται σε δύο φάσεις σε σχέση με την παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης:
α) Μετά τη λήξη του θεωρητικού μέρους της κατάρτισης [μετά την πιστοποίηση του ωφελούμενου] και β) Μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης.

Η χρονική διάρκεια της κάθε συνεδρίας ορίζεται σε 45 λεπτά κατά μέσο όρο.
Οι συνεδρίες συμβουλευτικής ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι την 22:00 ώρα. Δεν επιτρέπεται συμβουλευτική τις Κυριακές καθώς και τις επίσημες αργίες.

Οι ατομικές συνεδρίες θα υλοποιηθούν σε αίθουσες της δομής του Παρόχου. Στην περίπτωση που το στέλεχος συμβουλευτικής/ σύμβουλος κρίνει ότι δύναται να χρησιμοποιήσει εφαρμογές πληροφορικής σχετικές με την παροχή των υπηρεσιών συμβουλευτικής σε μία ή/ και στις δύο συνεδρίες που προβλέπει η παρούσα, ο Πάροχος θα πρέπει να μεριμνήσει για την διάθεση αίθουσας/ών οι οποίες διαθέτουν Η/Υ για την πραγματοποίηση των συνεδριών.
Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ θα αναρτήσει οδηγίες σχετικά την υποβολή στοιχείων για την
παρακολούθηση και την πιστοποίηση των υπηρεσιών συμβουλευτικής μέσω ατομικών συνεδριών στο διαχειριστικό περιβάλλον παρόχων της ειδικής ιστοσελίδας
www.voucher.gov.gr.

Στις συνεδρίες συμβουλευτικής θα συνεχίσουν μόνο οι επιτυχόντες στις εξετάσεις πιστοποίησης των παραπάνω δράσεων.

2/2019: ΔΡΑΣΗ «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ».Εν δυνάμει συμμετέχοντες 4 ωφελούμενοι.

3/2019: ΔΡΑΣΗ «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ».Εν δυνάμει συμμετέχοντες 4 ωφελούμενοι. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΑΙΤΗΣΗ 

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.