«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των καταρτιζομένων των προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-49/2018

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ θα προμηθευτεί για τις ανάγκες των καταρτιζομένων των προγραμμάτων τα παρακάτω είδη βιβλιοπωλείου:

 1. Ντοσιέ εκτυπωμένα με τα διακριτικά του Φορέα, ποσότητα χίλια (1.000)
 2. Στυλό μπλε, ποσότητα τριακόσια (120) με αναφορά σε προτεινόμενη μάρκα
 3. Χαρτί φωτοτυπικού 80 γρ. (έξη κούτες)
 4. Κλασερ Α4  8-32, αριθμός έξι (6), χρώματος πορτοκαλί  
 5. Διαχωριστικά κλασέρ χρωματιστά  χωρίς αρίθμηση 5 τεμάχια.
 6. Διαχωριστικά κλασέρ χρωματιστά  8 τεμ., αριθμημένα από 1-12.
 7. Ζελατίνες (Pelikan). τρία (3) κουτιά
 8. Συνδετήρες Νο 4  πέντε (5) κουτιά.
 9. Συνδετήρες συρραπτικού Νο 24/6 πέντε (5) κουτιά 
 10. Μολύβια ένα (1) κουτί
 11. Γομολάστιχες μολυβιού (1) κουτί
 12. Ξύστρες  τεμ. 4
 13. Χαρτοκόπτες μικρούς 4
 14. Χαρτί πάπυρος 4  πακέτα
 15. Κόλες stick.

Προσφορές από τους ενδιαφερόμενους κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, προς «ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΛΑΕΚ 1-49/ 2018», με αναγραφή των στοιχείων του συμμετέχοντα μέχρι τις 24/9/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, Ηγ. Γαβριήλ 103 (2ος Όροφος).

Πληροφορίες κ. Νικολουδάκης Γεώργιος 2831040050.

Η τιμή θα αναφέρεται ανά  μονάδα μέτρησης είδους συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα  που μπορούν να προσφέρουν τα παραπάνω είδη.

Ανάδοχος θα αναδειχθεί, ο συμμετέχων με τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά.

Η εξόφληση του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση του συνόλου των παραπάνω προγραμμάτων.

Τα προσφερόμενα είδη θα παραδίδονται στα γραφεία του ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ηγουμένου Γαβριήλ 103, 2ος όροφος) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.