ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ θα προμηθευτεί για τις ανάγκες του εργαστηρίου πληροφορικής όπου διενεργούνται οι εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων  τα παρακάτω είδη (περιφερειακά Η/Υ) και υπηρεσίες:

  1. Mouse   τεμ.  5
  2. Πληκτρολόγια   τεμ.  5
  3. UPS  900VA 630WTT   τεμ.  1
  4. Επανεγκατάσταση και παραμετροποίση 4 Η/Υ windows7 Pro.

Προσφορές από τους ενδιαφερόμενους κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, προς «ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», με αναγραφή των στοιχείων του συμμετέχοντα μέχρι τις 25/6/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στα γραφεία του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, Ηγ. Γαβριήλ 103 (2ος Όροφος).

Πληροφορίες κ. Νικολουδάκης Γεώργιος 2831040050.

Η τιμή θα αναφέρεται ανά  μονάδα μέτρησης είδους συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα  που μπορούν να προσφέρουν τα παραπάνω είδη.

Ανάδοχος θα αναδειχθεί, ο συμμετέχων με τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά.

Τα προσφερόμενα είδη θα παραδίδονται στα γραφεία του ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ηγουμένου Γαβριήλ 103, 2ος όροφος) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.